คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ-ปิยพร-2นิ้ว11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยพร นุรารักษ์
(Asst. Prof. Piyaporn Nurarak)

• ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

รศ-ทัศนีย์วรรณ์-2นิ้ว_2

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
(Assoc. Prof. Tassaneewan Sripradit)

• บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
• วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
: Tussaneewan.Sri@stou.ac.th
: 0 2504 8290

ผศ-ดร-พิมผกา-2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์
(Asst. Prof. Dr. Pimpaka Prasertsilp)

• วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• M.Sc.(Information Systems and Technology) Claremont Graduate University, California, USA
• Ph.D.(Information Systems and Technology) Claremont Graduate University, California, USA
: Pimpaka.Pra@stou.ac.th
: 0 2504 8276

ผศ-ภิรมย์-2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิรมย์ คงเลิศ
(Asst. Prof. Pirom Konglerd)

• วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• วศ.ม. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Pirom.Kon@stou.ac.th
: 0 2504 8272

35909-e1608196365451

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต
(Asst. Prof. Takorn Prexawanprasut)

• วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: Takorn.Pre@stou.ac.th
: 0 2504 8192

ผศ-ปิยพร-2นิ้ว11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยพร นุรารักษ์
(Asst. Prof. Piyaporn Nurarak)

• วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
• M.Sc. (Electrical Engineering) University of Massachusetts, Lowell, USA.
: Piyaporn.Nur@stou.ac.th
: 02504 8283

อ-อรวรรณ-2นิ้ว

อาจารย์ อรวรรณ จิตตะกาญจน์
(Orawan Chaittakarn)

• วท.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Aorawan.Jit@stou.ac.th
: 0 2504 8269

c14164e268a7d5edfcc61c9f3054b4bf

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ณ นครพนม
(Asst. Prof. Kodchakorn Na Nakornphanom)

• ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Kodchakorn.Nan@stou.ac.th
: 0 2504 8269
(อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก Department of Computer and information sciences, University of strathclyde.)

me

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์
(Asst. Prof. Lalita Santiworarak)

• บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
: Lalita.santiworarak@gmail.com
: 02504 8289

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร. ธันยธร ฟองสถิตย์กุล
(Dr. Thanyatorn Fongsatitkul)

• ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ-ดร-บุญชัย-2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
(Asst. Prof. Dr. Boonchai Waleetorncheepsawat)

• วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Sc. (Graphic Arts System) Rochester Institute of Technology, USA.
• วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Boonchai.Wal@stou.ac.th
: 0 2504 8268

อ.ดร.ธนกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ
(Asst. Prof. Dr. Thanakrit Chotibhawaris)

• วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Ph.D. (Nanoscience and Technology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Thanakrit.Cho@stou.ac.th
: 0 2504 8264

อ-ดร-จีรานุช_pp-2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
(Asst. Prof. Dr. Jeeranuch Buddeejeen)

• วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วศ.ม. (การพัฒนางานอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: Jeeranuch.Bud@stou.ac.th
: 0 2504 8271

S__3956807

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
(Asst. Prof. Dr.Sitthichai Ruchayosyothin)

• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• M.Sc. (Mechanical and Manufacturing Engineering), (Merit) University of Greenwich, UK
• Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Manchester, UK
: Sitthichai.Ruc@stou.ac.th
: 0 2504 88286

ผศ.ดร.ภูมิ (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี
(Asst. Prof. Dr. Poom Juasiripukdee)

• B.Eng. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University
• M.Sc. (Industrial Sciences: Electromechanical Engineering) KU Leuven, Belgium
• M.Sc. (Manufacturing Engineering and Management) The University of Nottingham, UK.
•.Ph.D. (Manufacturing Engineering) University of Nottingham, UK 2566
: Poom.Jua@stou.ac.th
: 0 2504 8277

S__57475085

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
(Dr. Kannika Yimnak)

• วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Kannika.Yim@stou.ac.th
: 0 2504 8187

Thanyatorn_CROP_2-removebg-preview

อาจารย์ ดร. ธันยธร ฟองสถิตย์กุล
(Dr. Thanyatorn Fongsatitkul)

• วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• M.Eng. (Industrial and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
• Ph.D. (Systems Design), Tokyo Metropolitan University, Japan
: Thanyatorn.Fon@stou.ac.th
: 0 2504 8587

อิทธิเดช_crop-removebg-preview

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิเดช มูลมั่งมี
(Asst. Prof. Ittidej Moonmangmee)

• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Ittidej.Moo@stou.ac.th
: 0 2504 8271
(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล

รศ-ณัฐพร_pp-2นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
(Assoc. Prof. Nuttaporn Hencharoenlert)

• วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พบ.ม. (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: Nuttaporn.Hen@stou.ac.th
: 0 2504 8270

อ-removebg-preview

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์
(Assoc. Prof. Dr. Waranya Poonnawat)

• บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
• Ph.D. (Information System/Information Management), University of the West of Scotland
: Waranya.Poo@stou.ac.th
: 0 2504 8285

รศ-ดร-วฤษาย์_pp-2นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
(Assoc. Prof. Dr. Walisa Romsaiyud)

•วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม
: Walisa.Rom@stou.ac.th
: 0 2504 8267

ผศ-ดร-ขจิตพรรณ2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
(Asst. Prof. Dr. Khajitpan Makaratat Kritpolviman)

• วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• Ph.D. (Electronic Engineering) University of Surrey, UK
: Khajitpan.Mak@stou.ac.th
: 0 2504 8270

อ-ดร-ณัฐเศรษฐ์_pp-2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน
(Asst. Prof. Dr. Nithizethe Mhuadthongon)

• B.Eng. (Electronic Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• M.Eng. (Telecommunication Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• D.Eng. (Electrical Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Nattaset.Mhu@stou.ac.th , Nithizethe.Mhu@stou.ac.th
: 0 2504 8275

อ-ดร-ศรันย์_pp-2นิ้ว

อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
(Dr. Sarun Nakthanom)

• วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
• วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: Sarun.Nak@stou.ac.th
: 0 2504 8587

อ.ดร.จุ๊บ

อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย
(Dr. Tejtasin Phiasai)

• วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Tejtasin.Phi@stou.ac.th
: 0 2504 8277

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
(Assoc. Prof. Dr. Supawadee Theerathammakorn)

• ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

รศ-ดร-สุภาวดี-2นิ้ว11

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
(Assoc. Prof. Dr. Supawadee Theerathammakorn)

• วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Sc. (Packaging) Michigan State University, USA.
• วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Supawadee.The@stou.ac.th
: 0 2504 8273

IMG_3126

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
(Asst. Prof. Dr. Srisit Chianrabutra)

• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Ph.D. (Engineering Sciences) University of Southampton, UK
: Srisit.Chi@stou.ac.th
: 0 2504 8287

อ-ดร-แววบุญ_pp-2นิ้ว11

อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
(Dr. Weawboon Yamsaengsung)

• วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วท.ม. (เคมีประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
• Ph.D. (Environmental Technology) The Joint Graduate School
of Energy and Environment
: Weawboon.Yam@stou.ac.th
: 0 2504 8282

อ-ชูตระกูล_pp-2นิ้ว

อาจารย์ ดร.ชูตระกูล ศิริไพบูลย์
(Dr. Chootrakul Siripaiboon)

• วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
• วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Chootrakul.Sir@stou.ac.th
: 0 2504 8191-3