เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสังคม รวมทั้งสามารถสร้างความเป็นเลิศในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามความพร้อมและความชำนาญของสาขาวิชา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานที่สามารถแข่งขันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป สาขาวิชาจึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการดังนี้

  1. พัฒนาให้มีระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา โดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และเน้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

  2. จัดเตรียมความพร้อมต่อการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก

  3. จัดเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาต่อสังคมภายนอก ให้ได้รับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชา ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ