ปี 2560

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
28-29 มิ.ย.60อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุและนักเรียน จังหวัดนนทบุรี
20-21 ก.ค.60
24-25 ก.ค.60
รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
3โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของประเทศไทย 4.0
(เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. 39 ปี) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจทั่วไป
7 ก.ย.60ผศ.กชกร ณ นครพนม
4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
18-19 ส.ค.60ผศ.กชกร ณ นครพนม
5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องก การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน เกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
27-28 พ.ค.60อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
6โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Elderly Research for Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจทั่วไป
6 ก.ย.60ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ปี 2559

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "IoT for Smart Home" 1 มี.ค.-2 ก.ย.59 อ.ปิยพร นุรารักษ์
2โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เม.ย.-14 ก.ย.59 อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
3โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด "ชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน"20 มิ.ย.59อ.ภูมิ เจือศิริภักดี

ปี 2558

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสู่สากล : Essentials Universal Design 23-24,28 มี.ค.58ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
2โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (คสอ.)"
ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
1 มิ.ย.-4 ก.ย.58อ.กชกร ณ นครพนม
3พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้ม กลุ่มเป้าหมาย: เด็กชายในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
และ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
26-27 พ.ค.58 รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
4อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้หญิงในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
7-8 ก.ค.58 รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
5โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาต้นแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
18-19 ก.ค.58อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
6โครงการแผนพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสู่สากล "Universal Design for Packaging" 15-17 ก.ย.58ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ปี 2557

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้ม
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนวัดกลางเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
11-12 มี.ค.57รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
2อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้หญิงในชุมชนที่เป็นเครือข่ายของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอปากเกร็ด
28-29 เม.ย.57รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
3โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
1 เม.ย.- 4 ก.ย.57อ.ปิยพร นุรารักษ์
4โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบกระดานสนทนา
ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาทางไกล" ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม
22 พ.ค.,13 มิ.ย.57ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
5 โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด "ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้ว"6 มิ.ย.57 อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
6 โครงการสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์" 20,27 ส.ค.,3 ก.ย.57รศ.สุณี ภู่สีม่วง

ปี 2556

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "การอนุรักษ์พลังงาน"
ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
20 พ.ค.-5 ก.ย.56รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2โครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว STOU Product Design Award 201310 ก.ค.- 4 ก.ย.56อ.ภูมิ เจือศิริภักดี

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 32 ปี วิกฤตโลกร้อน
โดย ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Eco Packaging Material Technology
6-7 ก.ย.53 รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553 ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
3โครงการฝึกอบรม ERP&BI Workshop และศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษารศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
4โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการตัดสินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ก.พ.53 รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว

ปี 2552

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์10-12,17-19,
24 ก.ค.52
ศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ปี 2551

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1งานประกวดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชน เนื่องในโอกาส มสธ.ครบรอบการสถาปนา 30 ปี2-10 ก.ย.51
2โครงการพัฒนานักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ (Innovation Packaging Designer)