ประจำปี 2566

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1การสัมนาออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Class Point 9 มิ.ย. 66อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
2การอภิปรายทางวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ ใช้กระดาษอย่างยั่งยืนด้วยการพับกระดาษโอริกามิ1 ก.ย. 66อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
3การอภิปรายทางวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ค้าขายออนไลน์ต้องรู้ หลักการและหลักเกณฑ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน5 ก.ย.66ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
4การอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีการจัดการทางอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน7 ก.ย.66รศ.ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร
5โครงการ 1 Dr.1 ตำบล โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและการสร้างแบรนด์ในการตลาดดิจิทัลระดับสากลมค.-กย.66อ.ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
6งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 256611 - 20 สค.66ผศ.ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี

ประจำปี 2565

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดทำ Virtual Lab สำหรับการเรียนการสอนทางไกล2 ก.ย. 65อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
2การฝึกอบรม เรื่อง การรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และการปรับตัวในยุคดิจิทัล6 ก.ย. 65ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
3การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Digital Marketing 360 องศา9 ก.ย. 65ผศ.ฐากร พฤกษวันประสุต
4การจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) สำหรับการเรียนรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
11 -20 สค.65ผศ.ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน
5โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัลสค.-กย.65ผศ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน

ประจำปี 2564

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฉลากยุคใหม่ ออกแบบอย่างไรให้ปัง7 ก.ย. 64ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ประจำปี 2563

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง พิชิตโควิดสไตล์วิทย์เทคโน:
DIY สบู่ เจล เครื่องหอมโบราณ สาธิตพร้อมวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์
26 ส.ค. 63อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
2การฝึกอบรม เรื่อง Facebook Fanpage Management Workshop28 ส.ค. 63อ.ฐากร พฤกษวันประสุต
3การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล Industry 4.09 ก.ย.63ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ประจำปี 2560

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
28-29 มิ.ย.60อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุและนักเรียน จังหวัดนนทบุรี
20-21 ก.ค.60
24-25 ก.ค.60
รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
3โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับความสำเร็จของ
ประเทศไทย 4.0 (เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. 39 ปี) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจทั่วไป
7 ก.ย.60ผศ.กชกร ณ นครพนม
4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งออกข้าว
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
18-19 ส.ค.60ผศ.กชกร ณ นครพนม
5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน เกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
27-28 พ.ค.60อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
6โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Elderly Research for Quality of Life (การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สนใจทั่วไป
6 ก.ย.60ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ประจำปี 2559

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "IoT for Smart Home" 1 มี.ค.-2 ก.ย.59 อ.ปิยพร นุรารักษ์
2โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 เม.ย.-14 ก.ย.59 อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
3โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด "ชุมชนฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน"20 มิ.ย.59อ.ภูมิ เจือศิริภักดี

ประจำปี 2558

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสู่สากล : Essentials Universal Design 23-24,28 มี.ค.58ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
2โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (คสอ.)"
ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
1 มิ.ย.-4 ก.ย.58อ.กชกร ณ นครพนม
3พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้ม กลุ่มเป้าหมาย: เด็กชายในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
และ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
26-27 พ.ค.58 รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
4อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้หญิงในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
7-8 ก.ค.58 รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
5โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาต้นแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
18-19 ก.ค.58อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
6โครงการแผนพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาสู่สากล "Universal Design for Packaging" 15-17 ก.ย.58ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ประจำปี 2557

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้ม
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนวัดกลางเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
11-12 มี.ค.57รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
2อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้หญิงในชุมชนที่เป็นเครือข่ายของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอปากเกร็ด
28-29 เม.ย.57รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
3โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
1 เม.ย.- 4 ก.ย.57อ.ปิยพร นุรารักษ์
4โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบกระดานสนทนา
ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาทางไกล" ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม
22 พ.ค.,13 มิ.ย.57ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
5 โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด "ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้ว"6 มิ.ย.57 อ.ภูมิ เจือศิริภักดี
6 โครงการสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์" 20,27 ส.ค.,3 ก.ย.57รศ.สุณี ภู่สีม่วง

ประจำปี 2556

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ "การอนุรักษ์พลังงาน"
ผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ระดับปริญญาตรี
20 พ.ค.-5 ก.ย.56รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2โครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว STOU Product Design Award 201310 ก.ค.- 4 ก.ย.56อ.ภูมิ เจือศิริภักดี

ประจำปี 2555

ประจำปี 2554

ประจำปี 2553

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 32 ปี วิกฤตโลกร้อน
โดย ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Eco Packaging Material Technology
6-7 ก.ย.53 รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553 ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
3โครงการฝึกอบรม ERP&BI Workshop และศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษารศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
4โครงการประกวดผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการตัดสินผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ก.พ.53 รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว

ประจำปี 2552

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1โครงการฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์10-12,17-19,
24 ก.ค.52
ศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ประจำปี 2551

ลำดับชื่อโครงการวันที่จัดกิจกรรมหัวหน้าโครงการ
1งานประกวดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชน เนื่องในโอกาส มสธ.ครบรอบการสถาปนา 30 ปี2-10 ก.ย.51
2โครงการพัฒนานักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ (Innovation Packaging Designer)