ข้อมูล การติดต่อสาขาวิชาฯ

 Address: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 Email:    stoffice@stou.ac.th
 Phone:  02 5048191 – 3
 Fax:      02 5034932

บริการตอบคำถามนักศึกษา