ชื่องานวิจัย : การศึกษาเชิงคำนวณของไหลไหลผ่านวัตถุพื้นฐานทรงกระบอกที่สภาวะเรย์โนลด์ที่สูง

หัวหน้าโครงการวิจัย :                     อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน

แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)

*อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการวิจัย

งานวิจัยประจำปี 2562

งานวิจัยประจำปี 2561

งานวิจัยประจำปี 2560 

งานวิจัยประจำปี 2559 

งานวิจัยประจำปี 2558