การรับรองวุฒิการศึกษา

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา

การรับรองวุฒิการศึกษา

การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สกอ.รับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

วท.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

การรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

การรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)

สป.อว. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง 2565

การรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ก.พ.)