ความเป็นมา

               โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 20/2532 วันที่ 1 มิถุนายน 2532 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2532 วันที่ 4 สิงหาคม 2532 ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) และมหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปที่ทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2532 แต่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยมีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสาขาวิชาในขณะนั้น โดยมีข้อสังเกตด้านความไม่พร้อมของบุคลากร ความไม่ชัดเจนด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาจำนวนมากในระบบการศึกษาทางไกล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความพร้อมและขอทบทวนการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปยังทบวงมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึง พ.ศ. 2538 โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพียงให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) โดยให้สังกัดในสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และต่อมาใน พ.ศ.2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จนกระทั่งวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ระงับและชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่อย่างเป็นทางการ เป็นผลให้สาขาวิชาไม่สามารถจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการได้ จึงมีสถานภาพเป็นโครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการเช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างเป็นเอกเทศ
จนกระทั่งวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการของสังคมอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 

อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกลและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และประเทศได้

แผนพัฒนาสมรรถนะของงานเลขานุการกิจสาขาวิชาระยะ

เวลา 5 ปี (2567-2571)

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของสังคม
  2. วิจัย ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  4. ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

หมายเหตุ : ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
  2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
  5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต