มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ประธานกรรมการ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธรกรรมการ
4 อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์กรรมการ
5อาจารย์ วิเทียน นิลดำกรรมการ
6 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขานุการ
7 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู่ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธินประธานกรรมการ1 ต.ค.62 - ปัจจุบัน
2รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากรกรรมการ2 ก.พ.63 - 3 ก.พ.67
3รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์กรรมการ18 ส.ค.63 - 17 ส.ค.67
4รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุดกรรมการ19 ก.พ.65 - 18 ก.พ.69
5อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาคกรรมการ23 ธ.ค.64 - 23 ธ.ค.68
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศกรรมการ16 ก.ย.62 - 15 ก.ย.66
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ กรรมการ8 ธ.ค.62 - 7 ธ.ค. 66
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุตเลขานุการ1 เม.ย.64 - ปัจจุบัน
9นางรุจาภา รวยนิรันดรผู้ช่วยเลขานุการ-

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ1 ต.ค. 62 – ปัจจุบัน
2ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด)
กรรมการ2 ก.พ. 65 - 1 ก.พ. 67
3ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร)
กรรมการ20 พ.ย. 64 - 19 พ.ย. 66
4ผู้แทนกรรมการประจำสาขาวิชา
(รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์วรรณ์ ภู่ประดิษฐ์)
กรรมการ15 มี.ค.65 - 14 มี.ค.67
5ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์)
กรรมการ14 ธ.ค.64 - 13 ธ.ค.66
6ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
(อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย)
กรรมการและเลขานุการ1 ต.ค.64 - 31 ก.ค. 66
7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
(นายมนตรี ชะฎาแก้ว)
ผู้ช่วยเลขานุการ22 ม.ค. 63 – 21 ม.ค. 65

ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวิชาการ

ลำดับที่ชื่อ - สกุลระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์2 ก.ย. 47 - 1 ก.ย. 49
2 ก.ย. 49 - 1 ก.ย. 51
2 ก.ย. 51 - 1 ก.ย. 53
2รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์2 ก.ย. 53 - 30 ก.ย. 54
3รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง1 ต.ค. 54 - 1 ก.ย. 55
1 ก.ย. 55 - 19 พ.ย. 56
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน20 พ.ย. 56 - 31 ส.ค. 57
5 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์1 ก.ย. 57 - 15 มี.ค. 58
6รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร16 มี.ค. 58 - 31 ส.ค. 59
7รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ1 ก.ย. 59 - 15 ก.ย. 60
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน16 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ1 ก.ย. 63 - 2 ก.ย. 65
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ19 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 67