มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ประธานกรรมการ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธรกรรมการ
4 อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์กรรมการ
5อาจารย์ วิเทียน นิลดำกรรมการ
6 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขานุการ
7 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู่ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธินประธานกรรมการ1 ต.ค.62 - ปัจจุบัน
2รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากรกรรมการ3 ก.พ.63 - 2 ก.พ.67
3รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์กรรมการ18 ส.ค.59 - 17 ส.ค.63
4รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศกรรมการ19 ก.พ.61 - 18 ก.พ.65
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมานกรรมการ5 มิ.ย.62 - 4 มิ.ย.66
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์กรรมการ5 มิ.ย.62 - 4 มิ.ย.66
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศกรรมการ16 ก.ย.62 - 15 ก.ย.66
8 อาจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ กรรมการ8 ธ.ค.62 - 7 ธ.ค. 66
9เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขานุการ-
10นางรุจาภา รวยนิรันดรผู้ช่วยเลขานุการ-

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 64
2ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)
กรรมการ1 ก.พ. 61 – 1 ก.พ. 65
3รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากรกรรมการ20 พ.ย. 62 – 19 พ.ย. 64
4รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศกรรมการ14 มี.ค. 61 – 14 มี.ค. 65
5อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีนกรรมการ14 ธ.ค. 62 – 13 ธ.ค. 64
6รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุดกรรมการและเลขานุการ8 ก.พ. 63 – 7 ก.พ. 65
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศกรรมการ16 ก.ย.62 - 15 ก.ย.66
8 นายมนตรี ชะฎาแก้วผู้ช่วยเลขานุการ22 ม.ค. 63 – 21 ม.ค. 65