มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ประธานกรรมการ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธรกรรมการ
4 อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์กรรมการ
5อาจารย์ วิเทียน นิลดำกรรมการ
6 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขานุการ
7 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู่ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ เจือศิริภักดีประธานกรรมการ1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน
2รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากรกรรมการ3 ก.พ.67 - 2 ก.พ.70
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร นุรารักษ์กรรมการ18 ต.ค.66 - 17 ส.ค.67
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อนกรรมการ6 ก.ย.66 - 18 ก.พ.69
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธินกรรมการ8 ธ.ค.66 - 7 ธ.ค.70
6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์กรรมการ16 ก.ย.66 - 15 ก.ย.70
7อาจารย์ ดร.ธันยธร ฟองสถิตย์กุลกรรมการและเลขานุการ6 ธ.ค.66 - 23 ธ.ค.68
8นางรุจาภา รวยนิรันดรผู้ช่วยเลขานุการ-

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ1 ต.ค. 66 – ปัจจุบัน
2ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร)
กรรมการ20 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 2568
3ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน)
กรรมการ1 ก.ย. 66 - 31 ส.ค. 68
4ผู้แทนกรรมการประจำสาขาวิชา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ผกา ประเสริฐศิลป์)
กรรมการ1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 68
5ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด)
กรรมการ14 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 68
6ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน)
กรรมการและเลขานุการ1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 68
7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
(นายมนตรี ชะฎาแก้ว)
ผู้ช่วยเลขานุการ22 ม.ค. 63 – ปัจจุบัน

ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวิชาการ

ลำดับที่ชื่อ - สกุลระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์2 ก.ย. 47 - 1 ก.ย. 49
2 ก.ย. 49 - 1 ก.ย. 51
2 ก.ย. 51 - 1 ก.ย. 53
2รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์2 ก.ย. 53 - 30 ก.ย. 54
3รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง1 ต.ค. 54 - 1 ก.ย. 55
1 ก.ย. 55 - 19 พ.ย. 56
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน20 พ.ย. 56 - 31 ส.ค. 57
5 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์1 ก.ย. 57 - 15 มี.ค. 58
6รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร16 มี.ค. 58 - 31 ส.ค. 59
7รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ1 ก.ย. 59 - 15 ก.ย. 60
8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน16 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 63
9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ1 ก.ย. 63 - 2 ก.ย. 65
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ19 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 67
11รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ18 ต.ค.66 - 18 ต.ค.67