โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทบทวนต้นทุนบริหารหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ด้านการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้​

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม KM​