ผู้บริหารสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ฐากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ-ดร-สุภาวดี-2นิ้ว11

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม

อ.นิติเศรษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

อ.พลอย

อาจารย์ ดร.ธันยธร ฟองสถิตย์กุล

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ปิยพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร นุรารักษ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
1. รศ.สำรวย กมลายุตต์18 ส.ค.43 - 17 ส.ค.45
2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง1 ก.ย. 45 - 30 ก.ย. 54
3. อ.ปิยพร นุรารักษ์ 01 ต.ค.54 - 09 ต.ค.56
4. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (รักษาการแทน)10 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56
5. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 20 พ.ย.56 - 15 มี.ค.58
6. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60
7. รศ.ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์13 มี.ค. - 15 ก.ย.60
8. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว15 ก.ย.60 - 30 ก.ย.62
9. ผศ.ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน08 ธ.ค.66 - 7 ธ.ค. 67
10. ผศ.ดร.ภูมิ เจือศิริภักดี01 ต.ค.66 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
1. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ01 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
2. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์01 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51
3. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ01 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52
4. รศ.ทัศนีย์วรรณ ศรีประดิษฐ์01 ต.ค.52 - 30 ก.ย.55
5. อ.ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
6. ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์04 ธ.ค.56 - 15 มี.ค.58
7. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ 16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60
8. ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60
9. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 19 ต.ค.60 - 30 พ.ย.61
10. ผศ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 1 ธ.ค.61 - 30 ก.ย.62
11. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์1 ต.ค.62 - 31 ม.ค.63
12. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ1 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 63
13. รศ.ดร. สุภาวดี ธีรธรรมากร1 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63
14. ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน1 ส.ค. 63 - 30 พ.ย. 63
15. ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64
16. ผศ.ฐากร พฤกษวันประสุต1 เม.ย. 64 - 31 ก.ค. 64
17. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64
18. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์1 ธ.ค. 64 - 30 เม.ย. 65
19. รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด1 พ.ค. 65 - 30 ก.ย. 65
20. อ.ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค1 ต.ค. 65 - 28 ก.พ.66
21. รศ.ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร1 มี.ค.66 - 30 พ.ย.66
22. ผศ.ฐากร พฤกษวันประสุต1 ต.ค. 66 - ปัจจุบัน
เลขานุการประจำสาขาวิชา
1. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ01 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
2. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร01 ต.ค.50 - 31 พ.ค.51
3. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์01 มิ.ย.51 - 30 ก.ย.51
4. อ.ปิยพร นุรารักษ์ 01 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52
5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ01 ต.ค.52 - 30 ก.ย.53
6. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 01 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54
7. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค01 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55
8. อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี 01 ต.ค.55 - 09 ต.ค.56
9. อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ 4 ธ.ค.56 - 16 มิ.ย.57
10. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 1 ก.ค.57 - 15 มี.ค.58
11. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 19 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
12. ผศ.ฐากร พฤกษวันประสุต1 เม.ย. 64 - 31 ส.ค.66
13. อ.ดร.ธันยธร ฟองสถิตย์กุล1 ก.ย. 66 - ปัจจุบัน
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
1. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล18 ต.ค.43 - 31 ม.ค.45
2. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ 01 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46
3. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล 01 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47
4. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์01 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48
5. รศ.สำรวย กมลายุตต์01 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49
รองประธานฯ ฝ่ายวางแผน
1. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร 01 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46
2. ผศ.สมลักษณ์ ละอองศรี01 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47
3. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ01 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48
4. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ01 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49
รองประธานฯ ฝ่ายบริหารและเลขานุการ
1. อ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 18 ส.ค.43 - 31 ม.ค.45
2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง01 ก.พ.45 - 10 ต.ค.45
3. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 11 ต.ค.45 - 31 สค.46
4. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน01 ก.ย.46 - 31 ส.ค.47
5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ01 ก.ย.47 - 31 ม.ค.48
6. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ 01 กพ.48 - 6 ต.ค.48
7. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร07 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49