ผู้บริหารสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ-ดร-สุภาวดี-2นิ้ว11

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ ดร วฤษาย์_pp-2นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ กรรณิการ์_pp-2นิ้ว

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ยิ้มนาค

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รศ-ทัศนีย์วรรณ์-2นิ้ว_2

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
1. รศ.สำรวย กมลายุตต์18 ส.ค.43 - 17 ส.ค.45
2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง1 ก.ย. 45 - 30 ก.ย. 54
3. อ.ปิยพร นุรารักษ์ 01 ต.ค.54 - 09 ต.ค.56
4. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (รักษาการแทน)10 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56
5. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 20 พ.ย.56 - 15 มี.ค.58
6. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60
7. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60
8. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว 16 ก.ย.60 - 30 ก.ย.62
9. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน01 ต.ค.62 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
1. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ01 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
2. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์01 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51
3. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ01 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52
4. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์01 ต.ค.52 - 30 ก.ย.55
5. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
6. ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์04 ธ.ค.56 - 15 มี.ค.58
7. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ 16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60
8. อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60
9. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 19 ต.ค.60 - 30 พ.ย.61
10. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 1 ธ.ค.61 - 30 ก.ย.62
11. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์1 ต.ค.62 - 31 ม.ค.63
12. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ1 ก.พ. 63 - 31 พ.ค. 63
13. รศ.ดร. สุภาวดี ธีรธรรมากร1 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63
14. ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน1 ส.ค. 63 - 30 พ.ย. 63
15. ผศ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64
16. ผศ. ฐากร พฤกษวันประสุต1 เม.ย. 64 - ปัจจุบัน
17. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ1 ส.ค. 64 - 30 พ.ย. 64
18. รศ.ทัศนีวรรณ์ ศรีประดิษฐ์1 ธ.ค. 64 - ปัจจุบัน
เลขานุการประจำสาขาวิชา
1. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ01 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
2. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร01 ต.ค.50 - 31 พ.ค.51
3. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์01 มิ.ย.51 - 30 ก.ย.51
4. อ.ปิยพร นุรารักษ์ 01 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52
5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ01 ต.ค.52 - 30 ก.ย.53
6. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 01 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54
7. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค01 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55
8. อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี 01 ต.ค.55 - 09 ต.ค.56
9. อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ 4 ธ.ค.56 - 16 มิ.ย.57
10. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 1 ก.ค.57 - 15 มี.ค.58
11. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน 19 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62
12. ผศ.ฐากร พฤกษวันประสุต1 พ.ย. 64 - ปัจจุบัน
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
1. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล18 ต.ค.43 - 31 ม.ค.45
2. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ 01 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46
3. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล 01 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47
4. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์01 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48
5. รศ.สำรวย กมลายุตต์01 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49
รองประธานฯ ฝ่ายวางแผน
1. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร 01 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46
2. ผศ.สมลักษณ์ ละอองศรี01 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47
3. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ01 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48
4. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ01 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49
รองประธานฯ ฝ่ายบริหารและเลขานุการ
1. อ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 18 ส.ค.43 - 31 ม.ค.45
2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง01 ก.พ.45 - 10 ต.ค.45
3. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 11 ต.ค.45 - 31 สค.46
4. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน01 ก.ย.46 - 31 ส.ค.47
5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ01 ก.ย.47 - 31 ม.ค.48
6. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ 01 กพ.48 - 6 ต.ค.48
7. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร07 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49