ฐานข้อมูลนักวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รางวัลผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดให้มีการพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัยแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

ระบบและกลไกงานวิจัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ ประกอบด้วย 10 ระบบ ดังต่อไปนี้

  1. ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการทำสัญญารับทุนการวิจัย เพื่อให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยกำหนดแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และช่วยพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยเบื้องต้น ก่อนขอทุนจากแหล่งทุนต่อไป
  2. ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่กำกับกลไกการติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัย และเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการหลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดทารายงานการวิจัย โดยกำหนดขั้นตอนการเบิกทุนการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวิจัยตามระบบอย่างชัดเจน และมีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือนในการประชุมสาขาวิชาอีกด้วย
  3. ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นระบบที่กำกับกลไกการติดตามโครงการวิจัยที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้วิจัยโดยได้รับทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมโครงการวิจัยได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก กาหนดขั้นตอนสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านเอกสารในการเสนอหน่วยงานที่ให้ทุน ติดตามความก้าวหน้าและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  4. ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไก มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน ฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
  5. ระบบการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น เป็นระบบที่กำกับกลไกเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการทาวิจัย การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทางวิทยาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  6. ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกเพื่อสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
  7. ระบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก เป็นระบบที่กากับกลไกความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกให้เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
  8. ระบบการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับนักวิจัยและมหาวิทยาลัย
  9. ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพปัญหาสังคมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน
  10. ระบบการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน