สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา

แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ประกอบด้วย 3 วิชาเอก

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ประกอบด้วย 2 วิชาเอก

DSC_6232 (1) (1)

หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  •