หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 
2 วิชาเอก ดังนี้

 

หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ทั้งหมด 
2 วิชาเอก ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 
2 วิชาเอก ดังนี้