หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 
2 วิชาเอก ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 
2 วิชาเอก ดังนี้