หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 
3 วิชาเอก ดังนี้

 

หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ทั้งหมด 
2 วิชาเอก ดังนี้

 

หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรเก่า พ.ศ.2559 ปริญญาตรี 
2 วิชาเอก ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด 
2 วิชาเอก ดังนี้