ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology)

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

วิชาเอก

ชื่อเต็ม

อักษรย่อ

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

Bachelor of Science (Information and Communication Technology)

B.Sc. (Information and Communication Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

• สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง