หลักสูตรประกาศนียบัตรใหม่ ด้านการผลิต และ ด้านสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านการผลิต และ ด้านสารสนเทศ หลักสูตร 1 ปี

  • ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

โครงสร้างประกาศนียบัตร 2562

 คู่มือหลักสูตรประกาศนียบัตร ==> ดาวน์โหลด

 

Close Menu
Close This Panel