ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

(Certificate Program in Product and Packaging Technology)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม

อักษรย่อ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ประกาศนียบัตรเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ป. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

Certificate in Product and Packaging Technology

Cert. in Product and Packaging Technology

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

• สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

• สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง