ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(Certificate Program in Computer Programming)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิชาเฉพาะ/เน้น

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม

อักษรย่อ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ประกาศนียบัตรการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ป. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Certificate in Computer Programming

Cert. in Computer Programming

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง