วันที่นำเสนอเรื่องผู้นำเสนอ
5 กุมภาพันธ์ 2563แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำวิจัยร่วมในโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
(สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) และการนำเสนอ และเผยแพร่วิจัย IEEE Big Data 2019 (สหรัฐอเมริกา)
ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
14 พฤศจิกายน 2561การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISPDC 2018 The 17th IEEE International Symposium on
Parallel and Distributed Computing และศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ของ Hdm Stuttgart
ณ Geneva, Switzerland และ Germany เมื่อ 19-29 มิถุนายน 2561
รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
6 มิถุนายน 2559แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
6 มิถุนายน 2559แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันไทย-เยอรมันอ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
6 มิถุนายน 2559แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการปรับปรุงหลักสูตรผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
6 มิถุนายน 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการประชุมและเผยแพร่บทความวิจัยที่ประเทศจีน ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
6 มิถุนายน 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ (Smart Packaging)อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
3 มิถุนายน 2558แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผลการเจรจาธุรกิจกับ Shizuoka Universal of Art and Cultureรศ.ณัฏฐพร พิมพายน
ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
28 มิถุนายน 2556แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลและคำนวณคะแนนการประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวดนวัตกรรมและแนวปฎิบัติที่ดี ประจำปี 2556
ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
13 กันยายน 2555แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบกระดานสนทนา DS-SOS สำหรับให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทางไกลอ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช
1 มิถุนายน 2554แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำ LOM (Learning Object Module)รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
รศ.สุนีย์ ศิลพิพัฒน์
รศ.เพ็ญศิริ แก้วเกษร์
4 พฤษภาคม 2554แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำ LOM (Learning Object Module)อ.กชกร ณ นครพนม
27 ตุลาคม 2553การไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชาวิทยาการจัดการคุณสุนันทา โปตะวนิช
หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
สาขาวิทยาการจัดการ
1 กันยายน 2553การศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ hdm-stuttgart ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
เมื่อ 5-23 มิถุนายน 2553
รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
11 สิงหาคม 2553การจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ. รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
30 กันยายน 2552โครงการความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ กับ Michigan State Universityรศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร และ
รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล
23 กันยายน 2552กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (The GIF Thailand e-Government
Interoperability Framework)
นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์
16 กันยายน 2552การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน Special Teacher Training Course in Germany for Special Teacher
in the Field of Printing and Paper Converting ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2552
ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
29 กันยายน 2551การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดียรศ.ณัฏฐพร พิมพายน
22 กันยายน 2551การฝึกอบรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
11 กันยายน 2551การนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเวียนแจ้งเอกสารทั่วไปของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนส.สุภวรรณ เลิศสถากิจ