มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้ (6)
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้ (8)
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้ (1)
9
8
S__88375303
previous arrow
next arrow

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 บัณฑิต มสธ. คือผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความมุ่งมั่น มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง

การจัดการเรียน-การสอนนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ช่วงที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2564

ช่วงที่ 2 : ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 1 กันยายน 2564

คลิกดูรายละเอียด

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทราบผลทันที ใช้เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภาค 2/2562 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกดูรายละเอียด

เว็บรวมข้อมูลการสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คลิกดูรายละเอียด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

คลิกดูรายละเอียด