แบบฟอร์มยื่นขอทุน

จากคณะทำงานพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ (กองทุน มสธ. 12 ปี)

แบบฟอร์ม สพบ.03

แบบฟอร์มขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทรายบุคคล


ในประเทศ สำหรับบุคลากร

แบบฟอร์ม สพบ.01 (update 25/2/64)

จากคณะทำงานพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ (กองทุน มสธ. 12 ปี)

แบบฟอร์ม สพบ.02 (update 25/2/64)

จากคณะทำงานพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ (กองทุน มสธ. 12 ปี)