ประจำปีงบประมาณ 2565

สพบ. 01

แบบเสนอแผนปฏิบัติการการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน


(ภายในประเทศ) และต่างประเทศ

สพบ. 02

แบบขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน