การเรียนการสอนระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมและกำหนดการ

** มีข้อสงสัย สอบถามคุณมนตรี หรือ คุณจิตตินันท์ โทร. 02-504-8192-3

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

** นักศึกษาที่ต้องการย้ายแผนจาก แผน ก เป็น แผน ข ให้กรอกเอกสารฟอร์ม มสธ.บ38 แล้วส่งเอกสารมาที่สาขาวิชา แต่ก่อนจะย้ายให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน **

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง 2554

กิจกรรมนักศึกษาปริญญาโท

Close Menu
Close This Panel