รายละเอียดชุดวิชา

99704    คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ                                                                                                                               (6 หน่วยกิต) 

                      Data Warehouse, Data Mining and Business Intelligence 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ 
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะได ้ 
 
คําอธิบายชุดวิชา
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับวิศวกรรมข้อมูล คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการ วิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytical Processing; OLAP) เครื่องมือ เทคนิค และการประยุกต์งานที่เกี่ยวกับ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ เหมืองข้อมูลเว็บ รวมทั้งกรณีศึกษา