รายละเอียดชุดวิชา

99798   วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)                                                                                                                (6 หน่วยกิต)

                 Thesis (Information and Communication Technology)

วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ได้
 2. สามารถสำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้
 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ได้
 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลสำหรับวิทยานิพนธ์
 8. สามารถนำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

  คำอธิบายชุดวิชา

              การเลือกปัญหาการวิจัย การสำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

  แผนกิจกรรมการศึกษา 1/2563   ขอให้นักศึกษาเข้าระบบ Moodle ประจำชุดวิชาเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

  การนำเสนอความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามวันสัมนาเข้มที่กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้เกรดความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในแต่ละขั้น นักศึกษาทุกคนต้องเข้ามานำเสนอความก้าวหน้าฯ ที่มหาวิทยาลัยตามกำหนด โดยเตรียมผลการวิจัย และไฟล์นำเสนอ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อคณาจารย์และเพื่อนๆ ในหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม

  – นักศึกษาที่ลงทะเบียน วพ 1 ครั้งแรก ขอให้เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเตรียมนำเสนอด้วย ppt ในวันสัมมนาเข้มครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อที่คณาจารย์พิจารณาให้ความเห็น และเสนออาจารย์ผู้ดูแลในเบื้องต้นได้
  สัมมนาเข้มครั้งที่ 1: นักศึกษานำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะทำ รับความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงจากคณาจารย์ และทางหลักสูตรฯ จะมอบหมายคณาจารย์ผู้ดูแลในเบื้องต้น เพื่อไปดำเนินการต่อไป
  นักศึกษานำแนวคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปรึกษากับอาจารย์ผู้ดูแลเพิ่มเติม และทำเอกสาร บศ 002 โดยให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัยที่สนใจจะทำโดยละเอียด เพื่อเตรียมเสนอหัวข้ออย่างเป็นทางการ หรือมานำเสนอเพิ่มเติมในกิจกรรมสัมมนาเข้มครั้งที่ 2
  สัมมนาเข้มครั้งที่ 2: – สำหรับนักศึกษาที่หัวข้อยังไม่ชัดเจนนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 รับความคิดเห็นและประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแล เพื่อปรับปรุงแนวทางวิจัยและทำเอกสารเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป (เสนออาจารย์ผู้ดูแล==> เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา)
  – สำหรับนักศึกษาที่หัวข้อชัดเจนแล้ว ให้ประสานกับอาจารย์ผู้ดูแลเพื่อเตรียมเสนอหัวข้ออย่างเป็นทางการ และสามารถนำเสนอในวันสัมมนาเพื่อรับคำแนะนำไปปรับปรุงเพิ่มเติม
  – กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียน วพ 1-2 ขอให้เร่งปรึกษากับอาจารย์ผู้ดูแล เพื่อให้หัวข้อชัดเจน และดำเนินการศึกษาความสำคัญความเป็นมาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
  – นักศึกษาที่ลงทะเบียน วพ 1 แก้ I ให้ติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลในเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์เดิมที่ยังไม่เรียบร้อยดี และเข้ามานำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในวันสัมมนาเข้ม

  – นักศึกษาที่ลงทะเบียน วพ 2-4 (ลงทะเบียนครั้งแรก หรือ แก้ I ) ขอให้ทำความเข้าใจบทเรียนและสื่อต่างๆ ในอีเลินนิงแต่ละขั้น ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องแล้วเข้ามานำเสนอรายงานความก้าวหน้าในวันสัมมนาเข้ม (หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษานัดหมาย) เพื่อรับความคิดเห็นจากคณาจารย์ ฝึกหัดการนำเสนอผลงานวิจัย การตอบคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน