บุคลากรสายสนับสนุน

รุจาภา รวยนิรันดร
(Rujapa Rouynirundon)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

• ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สถาบันราชภัฏวิทยาลัยรำไพพรรณี
: 0 2504 8191

สมนึก สงวนตระกูล
(Somnuk Sanguantrakool)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

• ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
: 0 2504 8192

มนตรี ชะฏาแก้ว
(Montri Chadakaew)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีดิจิทัล)

• บธ.บ. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: 0 2504 8281

ปัทมนันท์ อักษร
(Pattamanun Aksorn)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม)

• ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
: 0 2504 8281

มาดีน่า อาโป
(Madeena Arpo)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

• วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: 0 2504 8193

นพวรรณ ชื่นอารมณ์
(Noppawan Chuenarom)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

• บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• บธ.ม. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
: 0 2504 8193

สมพล เพิงระนัย
(Somphon Pengranai)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

• บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์
: 0 2504 8192