การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชาในยุค
New Normal และการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วันที่เข้าร่วม 7 ธันวาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่องวันที่เข้าประชุมผู้เข้าร่วม
Apply AI to Business30 - 31 ก.ค. 63

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่องวันที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
1. การบูรณาการข้อมูลด้วยอัลกอริทึมเชิงอัตโนมัติสาหรับชุดข้อมูลที่แตกต่างกันตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงต่อเนื่อง
(Data Integration with an Automated Algorithm for Heterogeneous Datasets Based on
the Continuous Software Engineering) Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Kiel, GERMANY
1 ก.พ.-31 ต.ค. 2562ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
2. รายงานการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ
(IEEE Big Data 2019)
9-12 ธ.ค. 2562ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
3. Apply AI to Business30-31 ก.ค. 63รองศาสตราจารย์ ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
1. รศ.สำรวย กมลายุตต์18 ส.ค.43 - 17 ส.ค.45
01 ก.ย.45 - 30 ก.ย.542. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
3. อ.ปิยพร นุรารักษ์ 01 ต.ค.54 - 09 ต.ค.56
4. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (รักษาการแทน)10 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56
5. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 20 พ.ย.56 - 15 มี.ค.58
6. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60
7. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60
8. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว 16 ก.ย.60 - 30 ก.ย.62
9. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน01 ต.ค.62 - ปัจจุบัน

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562

เรื่องวันที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
1. รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 38 (38th WUNCA) จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
23-25 ม.ค. 2562รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
2. รายงานโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International Symposium
Frontiers in Polymer Science 2019 ณ ประเทศฮังการี
5-8 พ.ค. 2562อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
3. รายงานการเข้าอบรม เรื่อง กลยุทธ์การทดสอบซอฟต์แวร์ จัดโดย เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) ณ บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพฯ
11 มิ.ย. 2562รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
4. รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Large Eddy Simulation and Detach Eddy
Simulation how to use an inhouse source code ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน
17-19 มิ.ย. 2562อ.ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
5. รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 16th IEEE Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019)
จัดโดย Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information
Technology (ECTI) Association, Thailand ร่วมกับ IEEE Thailand Section สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงแรมดีวารีจอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
9-13 ก.ค. 2562ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
6. รายงานโครงการศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.029 ส.ค. 2562อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่องวันที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
1. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Android Programming & UX/UI for Mobile App จัดโดย
บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด
10-11,17-18,22-24
ก.พ. 2561
อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
2. รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) จัดโดย ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
10-11 เม.ย. 2561อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
3. รายงานผลการเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง Printing Transformation ฝ่าวิกฤตการพิมพ์สู่บรรจุภัณฑ์
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
25 เม.ย. 2561รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
4. รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) จัดโดย ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
1-2 พ.ค. 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
5.รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที
(IT Application Audit Process) จัดโดย สถาบันวิทยาการ สวทช. ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
16-18 พ.ค. 2561รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
6.รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISPDC 2018 The 17th IEEE International Symposium
on Parallel and Distributed Computing และศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ของ Hdm Stuttgart
ณ Geneva, Switzerland และ Germany
19-29 มิ.ย. 2561รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
7.รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 15th Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2018) จัดโดย
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
(ECTI) Association, Thailand ร่วมกับ IEEE Thailand Section และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
18-21 ก.ค. 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
8.รายงานผลโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Global Communications Conference
(IEEE Globecom 2018) จัดโดย IEEE Communications Society (Institute of Electrical and
Electronics Engineers: IEEE) ณ ศูนย์ประชุม ADNEC กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
9-13 ธ.ค. 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน