การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานการเข้าร่วมอบรม

Academic Writing รองศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด

รายงานผลโครงการฝึกอบรม

Power Apps for Business รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา ปุณณวัฒน์

รายงานผลโครงการฝึกอบรม

Power Automate (Cloud) for Business รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา ปุณณวัฒน์

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชาในยุค
New Normal และการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

วันที่เข้าร่วม 7 ธันวาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

รายงานผลโครงการที่ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกลประเภทรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรมประกาศนียบัตร

หลักสูตร The Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (CCNP ENARSI)

Digital Learning for Digital University

โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Digital University และทิศทางการวิจัยของ วช. หัวข้อ Digital Learning for Digital University อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่องวันที่เข้าประชุมผู้เข้าร่วม
Apply AI to Business30 - 31 ก.ค. 63

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่องวันที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
1. การบูรณาการข้อมูลด้วยอัลกอริทึมเชิงอัตโนมัติสาหรับชุดข้อมูลที่แตกต่างกันตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงต่อเนื่อง
(Data Integration with an Automated Algorithm for Heterogeneous Datasets Based on
the Continuous Software Engineering) Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Kiel, GERMANY
1 ก.พ.-31 ต.ค. 2562ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
2. รายงานการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ
(IEEE Big Data 2019)
9-12 ธ.ค. 2562ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
3. Apply AI to Business30-31 ก.ค. 63รองศาสตราจารย์ ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
1. รศ.สำรวย กมลายุตต์18 ส.ค.43 - 17 ส.ค.45
01 ก.ย.45 - 30 ก.ย.542. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
3. อ.ปิยพร นุรารักษ์ 01 ต.ค.54 - 09 ต.ค.56
4. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (รักษาการแทน)10 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56
5. รศ.สุณี ภู่สีม่วง 20 พ.ย.56 - 15 มี.ค.58
6. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน 16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60
7. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60
8. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว 16 ก.ย.60 - 30 ก.ย.62
9. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน01 ต.ค.62 - ปัจจุบัน

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562

เรื่องวันที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
1. รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ 38 (38th WUNCA) จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
23-25 ม.ค. 2562รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
2. รายงานโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International Symposium
Frontiers in Polymer Science 2019 ณ ประเทศฮังการี
5-8 พ.ค. 2562อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
3. รายงานการเข้าอบรม เรื่อง กลยุทธ์การทดสอบซอฟต์แวร์ จัดโดย เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) ณ บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพฯ
11 มิ.ย. 2562รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
4. รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Large Eddy Simulation and Detach Eddy
Simulation how to use an inhouse source code ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน
17-19 มิ.ย. 2562อ.ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
5. รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 16th IEEE Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019)
จัดโดย Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information
Technology (ECTI) Association, Thailand ร่วมกับ IEEE Thailand Section สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงแรมดีวารีจอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
9-13 ก.ค. 2562ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
6. รายงานโครงการศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.029 ส.ค. 2562อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่องวันที่เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม
1. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Android Programming & UX/UI for Mobile App จัดโดย
บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด
10-11,17-18,22-24
ก.พ. 2561
อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
2. รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) จัดโดย ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
10-11 เม.ย. 2561อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
3. รายงานผลการเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง Printing Transformation ฝ่าวิกฤตการพิมพ์สู่บรรจุภัณฑ์
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
25 เม.ย. 2561รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
4. รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) จัดโดย ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
1-2 พ.ค. 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
5.รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที
(IT Application Audit Process) จัดโดย สถาบันวิทยาการ สวทช. ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
16-18 พ.ค. 2561รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
6.รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISPDC 2018 The 17th IEEE International Symposium
on Parallel and Distributed Computing และศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ของ Hdm Stuttgart
ณ Geneva, Switzerland และ Germany
19-29 มิ.ย. 2561รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
7.รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 15th Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2018) จัดโดย
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
(ECTI) Association, Thailand ร่วมกับ IEEE Thailand Section และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
18-21 ก.ค. 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
8.รายงานผลโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Global Communications Conference
(IEEE Globecom 2018) จัดโดย IEEE Communications Society (Institute of Electrical and
Electronics Engineers: IEEE) ณ ศูนย์ประชุม ADNEC กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
9-13 ธ.ค. 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
M.Sc.The University of Nottingham, UK.-
M.Sc.KU Leuven, Belgium-
B.Eng. Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University
Ph.D. Manufacturing Engineering, University of Nottingham, UK2566