รายละเอียดชุดวิชา

99797   การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)                                                                                            (6 หน่วยกิต)

                 Independent Study (Information and Communication Technology)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหัวข้อที่สนใจ

คำอธิบายชุดวิชา

                  การเลือกปัญหาสำหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย การเขียนโครงการ การเสนอโครงการ  การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการศึกษา ค้นคว้าหรือวิจัย