รายละเอียดชุดวิชา

99701  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์                                                                                                                                              (6 หน่วยกิต)

                 Electronic Business and Applications                                                        

คำอธิบายชุดวิชา  

                 แนวคิดและหลักการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย กลยุทธ์ แบบจำลอง โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบ  การพัฒนา  และการประยุกต์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การวางแผนทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resources Planning) โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (Logistic and Supply Chain) การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ระบบการทำธุรกรรมแบบน่าเชื่อถือ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (e-Business Model — B2B, B2C, C2C) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Marketing) การค้าผ่านโมบาย (Mobile Commerce)  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government) ความปลอดภัยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษา