รายละเอียดชุดวิชา

99703    การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์                                                                                              (6 หน่วยกิต)

                  Strategic Information and Communication Technology Management 

คำอธิบายชุดวิชา     

                     วิสัยทัศน์ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรอบแนวคิดและหลักการ การนำมาใช้ในองค์การ กระบวนการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์การ องค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  การจัดการและตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาและการพัฒนา การประเมินผลตอบแทนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน  การจัดการทรัพยากรในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านงบประมาณและการเงิน  ด้านบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยงานบริการส่วนหน้า  งานบริการฉุกเฉิน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และปัญหาการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคง การจัดการระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) รวมทั้งการประยุกต์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กรอบทางด้านจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร