รายละเอียดชุดวิชา

99799  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                              (ไม่นับหน่วยกิต)

                Graduate Professional Experience in Information and Communication Technology

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
 2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
 4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

  คำอธิบายชุดวิชา
  การวิเคราะห์ การจัดองค์การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ

  จะเปิดจัดอบรมเฉพาะภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียน IS หรือ วพ.3 ควบ 4 หรือ วพ.4 แล้วเท่านั้นที่สามารถลงทะเบียนและเข้าอบรมได้