การเรียนการสอนระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญาของหลักสูตร คือ การพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่จะมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ขอประเทศ ที่ต้องการองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าและบริการ นําไปสู่การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ โดยเฉพาะการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรที่ทํางานอยู่แล้วในภาคอุตสาหกรรม ที่ระบบการเรียนการสอนทางไกลเอื้อให้สามารถศึกษาไปพร้อมการประกอบอาชีพได้

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

** นักศึกษาที่ต้องการย้ายแผนจาก แผน ก เป็น แผน ข ให้กรอกเอกสารฟอร์ม มสธ.บ38 แล้วส่งเอกสารมาที่สาขาวิชา แต่ก่อนจะย้ายให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน **

กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาปริญญาโท