การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2566

หมวด O8 Q&A
บริการตอบคำถามนักศึกษา
หมวด O9 Social Network
Facebook สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.
หมวด O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รูปแบบการขอใช้เครื่องมือห้องฝึกอบรม (ออนไลน์)
หมวด O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
หมวด O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2565
หมวดรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการUrl เว็บไซต์
O8Q&AบริการตอบคำถามนักศึกษาCLICK
O9Social NetworkFacebook สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.CLICK
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบการขอใช้เครื่องมือห้องฝึกอบรม (ออนไลน์)CLICK
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือการเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะCLICK
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการผลแบบสำรวจความพึงพอใจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2565CLICK