ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี

:: รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม

รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม
รุ่นที่ปีการศึกษาปริญญาชื่อ – นามสกุล
182542ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายชัยชนะ เตชะวัชรเทพ
202544ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายทศพล ฤทธิเดชรัตน์
212545ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นางสาวลินดา ตู้ทรัพย์ประเสริฐ
222546ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง

นายอิสระ อมรกิจบำรุง

นางสาวจิตตินันท์ คุณสวัสดิ์

232547ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
เกียรตินิยมอันดับสอง
ว่าที่ร้อยตรี สุรเดช มินิ
242548ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายไวโรจน์ รุกขภิบาล
292553ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการพิมพ์)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายพิวัส สุขณียุทธ
312555ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายจักรกฤษณ์ สุวชิรัตน์
332557ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับสอง
นายธิติ กฤษณะกุล
นาย
352559ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับสอง
นางสาวฐิติภรณ์ ชัยพัฒนาวรรณ
362560ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายวีระชัย เลิศวงศ์ไชย
 
:: รายชื่อบัณฑิตดีเด่น
บัณฑิตดีเด่น
รหัสนักศึกษาชื่อ – นามสกุลวิชาเอกรายละเอียด
4596007486นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจสอบได้อันดับที่ 1 ในการสอบแข่งขันเข้าบรรจุรับราชการครู ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ครั้งที่ 1/2548
นายกวินท์ พินจำรัสเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

นายธีรยุทธ กลั่นน้ำเค็มเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายคมเพชร โพธิปัสสาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายกุลเทพ จิรลักข์เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายวิทยา พรพัชรพงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายรชานนท์  ศรีสวัสดิ์วงศ์เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิยษ์เก่าระดับปริญญาโท

แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำนวน  5 คน

 1. นายสมหมาย  มหากลั่น
 2. นายธีรพงศ์  สงผัด  
 3. นายชฎิภกรณ์  ทรายหมอ
 4. นายธวัชชัย  อดิเทพสถิตย์
 5. นายประสิทธิ์  ธีรวงศธร 

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน  10 คน

 1. นางสาวนิตยา  สิงไทยสงค์
 2. นายสุวิทย์  ทับยัง
 3. นายอภิชาติ  ปัญญา
 4. นางกิติมา สุราช
 5. นางสาวสุฑารัตน์  พยอมหอม
 6. นางสาวสุนัันทา  กางกรณ์
 7. นายสุบิน  บุณยมณี
 8. นายศุภชัย  หอมพันธ์ุ
 9. นายจรูญศักดิ์  เวทมาหะ
 10. นายวิระพงศ์  จันทร์สนาม

 

 

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เตรียมพบกับว่าที่ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม