การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตรงกับความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

ชุดวิชารูปแบบวันที่ฝึกรายชื่อ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิตฝึกปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จ.สมุทรปราการรุ่นที่ 1CLICK
รุ่นที่ 2CLICK
รุ่นที่ 3CLICK
รุ่นที่ 4CLICK
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ ผ่าน MS.TeamsCLICK
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ ผ่าน MS.TeamsCLICK

pink-flower-for-animation-291x300.png  การเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

pink-flower-for-animation-291x300.png  การปิดหลักสูตร

 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ เปลี่ยนเป็น วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม จึงขอแนะนำให้สมัครเรียนในหลักสูตร วท.บ.(วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2555

อนึ่ง นักศึกษาทุกคนสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ทั้งหมด 3 เท่าของหลักสูตร และต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปี เช่น หลักสูตร 2 ปี สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 สามารถใช้ระยะเวลาศึกษาได้ทั้งหมด 7 ปี นั่นคือ เรียนได้จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายคือ 2556 เป็นต้น เมื่อหมดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากต้องการสมัครเรียนต่อจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเท่านั้น

วิชาเอก