การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตรงกับความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

แผนการเตรียมปิดชุดวิชาที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่มีกำหนดปิดชุดวิชา จำนวน 3 ชุดวิชา ดังนี้
ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ กำหนดปิดชุดวิชาภาค 1/2567
ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ กำหนดปิดชุดวิชาภาค 2/2567
ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ กำหนดปิดชุดวิชาภาค 2/2567

ชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาค 1/2566ภาค 2/2566ภาค 1/2567ภาค 2/2567
ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ลงทะเบียน -ปิดชุดวิชา-
ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์-ลงทะเบียน -ปิดชุดวิชา
ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์-ลงทะเบียน -ปิดชุดวิชา
ประกาศ ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาค 2/2565