การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมตรงกับความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

ชุดวิชาจำนวนรอบวันที่ฝึก/รายชื่อ
97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams14 - 29 มิ.ย. 64
97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams12 - 13 มิ.ย.
และ 3 - 4 ก.ค. 64
97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams10 - 11 และ
17 - 18 ก.ค. 64
97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams7, 11 - 12 มิ.ย.
และ 3 - 4 ก.ค. 64
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน MS Teamsแจ้งให้ทราบภายหลัง
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ฝึกปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน MS Teamsแจ้งให้ทราบภายหลัง

กำหนดการฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ชุดวิชาจำนวนรอบวันที่ฝึก/รายชื่อ
97315 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต 29-13 ต.ค. 63
16-20 ต.ค. 63
97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 119-22 พ.ย. 63
97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ 122-25 ต.ค. 63
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม110-14 ก.พ. 63
97432 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 110-14 ก.พ. 63

กำหนดการฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
เป็นฝึกฯ ผ่านระบบ e-Learning โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่ มสธ.
 

pink-flower-for-animation-291x300.png  การเทียบแทนชุดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

pink-flower-for-animation-291x300.png  การปิดหลักสูตร

 วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ เปลี่ยนเป็น วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม จึงขอแนะนำให้สมัครเรียนในหลักสูตร วท.บ.(วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2555

อนึ่ง นักศึกษาทุกคนสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ทั้งหมด 3 เท่าของหลักสูตร และต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปี เช่น หลักสูตร 2 ปี สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 สามารถใช้ระยะเวลาศึกษาได้ทั้งหมด 7 ปี นั่นคือ เรียนได้จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายคือ 2556 เป็นต้น เมื่อหมดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากต้องการสมัครเรียนต่อจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเท่านั้น

วิชาเอก