การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศข่าว

pink-flower-for-animation-291x300.png กำหนดการฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 pink-flower-for-animation-291x300.png

ชุดวิชาจำนวนรอบวันที่ฝึก
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 สาขาวิชาฯ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบ 
e-Learning โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่ มสธ. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งข่าวสารให้นักศึกษาทราบต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้กับ อ.ฐากร พฤกษวันประสุต e-mail: Takorn.pre@gmail.com
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้กับ ผศ.ภิรมย์ คงเลิศ e-mail: Pirom.kon@gmail.com 
127-30 มิ.ย. 63
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ รศ.ณัฏฐพร พิมพายน e-mail: np2105045@gmail.com
113-16 มิ.ย. 63
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
** นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้นำ Notebook มาด้วย **
13-7 ก.ค. 63
  • อนึ่ง นักศึกษาทุกคนสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ทั้งหมด 3 เท่าของหลักสูตร และต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปี เช่น หลักสูตร 2 ปี สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 สามารถใช้ระยะเวลาศึกษาได้ทั้งหมด 7 ปี นั่นคือเรียนได้จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายคือ 2556 เป็นต้น เมื่อหมดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากต้องการสมัครเรียนต่อจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเท่านั้น
  • เรียน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม หากต้องการศึกษาต่อจะต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วที่มีอยู่ในหลักสูตรใหม่ได้
Close Menu
Close This Panel