การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศข่าว

pink-flower-for-animation-291x300.png กำหนดการฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 pink-flower-for-animation-291x300.png

ชุดวิชาจำนวนรอบวันที่ฝึก/รายชื่อ
1. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล131 ต.ค. - 3 พ.ย. 63
223 - 26 ม.ค. 64
2. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ124 - 26 ต.ค. 63
3. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์321 - 23 พ.ย. 63
5 -7 ธ.ค. 63
9 -11 ม.ค. 63
4. ชุดวิชา 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์114 -16 พ.ย. 63
5. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ116 - 19 ม.ค. 64
6. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่123 - 26 ม.ค. 64
7. ชุดวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 110-14 ก.พ.64
8. ชุดวิชา 99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ** ให้นักศึกษานำ Notebook มาด้วย **110 - 14 ก.พ. 64

pink-flower-for-animation-291x300.png กำหนดการฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 pink-flower-for-animation-291x300.png
เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
เป็นฝึกฯ ผ่านระบบ e-Learning โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาที่ มสธ.
 

ชุดวิชาจำนวนรอบวันที่ฝึก/รายชื่อ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 สาขาวิชาฯ อยู่ระหว่างการเสนอ
ขออนุมัติจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านระบบ e-Learning โดยนักศึกษา
ไม่ต้องเดินทางมาที่ มสธ. เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งข่าวสารให้นักศึกษาทราบต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้กับ อ.ฐากร พฤกษวันประสุต e-mail: Takorn.pre@gmail.com
ฝึกปฏิบัติผ่านระบบ
e-Learning
รายชื่อนักศึกษา
99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้กับ ผศ.ภิรมย์ คงเลิศ e-mail: Pirom.kon@gmail.com 
1รายชื่อนักศึกษา
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ รศ.ณัฏฐพร พิมพายน e-mail: np2105045@gmail.com
ฝึกปฏิบัติผ่านระบบ
e-Learning
รายชื่อนักศึกษา
99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
** นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้นำ Notebook มาด้วย **
กิจกรรมทดแทนรายชื่อนักศึกษา
  • อนึ่ง นักศึกษาทุกคนสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ทั้งหมด 3 เท่าของหลักสูตร และต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปี เช่น หลักสูตร 2 ปี สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 สามารถใช้ระยะเวลาศึกษาได้ทั้งหมด 7 ปี นั่นคือเรียนได้จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายคือ 2556 เป็นต้น เมื่อหมดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากต้องการสมัครเรียนต่อจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเท่านั้น
  • เรียน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม หากต้องการศึกษาต่อจะต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วที่มีอยู่ในหลักสูตรใหม่ได้