ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและวิชาเอก

วิชาเอก

ชื่อเต็ม

อักษรย่อ

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาการข้อมูล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Science)

B.Sc. (Computer Science)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

• สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ

• สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง