ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Bachelor of Science Program in Manufacturing Technology)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อวิชาเอก

ชื่อเต็ม 

อักษรย่อ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

Bachelor of Science (Manufacturing Technology)

B.Sc. (Manufacturing Technology)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

• สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

• สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

• สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ

• สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่มิใช่ทางด้านอุตสาหกรรม หรือ

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม หรือ

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรม