รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

(Assoc. Prof. Tassaneewan Sripradit)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง2527
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม2533
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต2540

ความเชี่ยวชาญ

     –

งานบริหาร

 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • กองบรรณาธิการ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการกำกับมาตรฐานทางวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับปริญญาตรี

 • ชุดวิชา 96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ชุดวิชา 96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
 • ชุดวิชา 96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
 • ชุดวิชา 96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
 • ชุดวิชา 96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 • ชุดวิชา 99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
 • ชุดวิชา 99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ

ผลงานวิจัย/และโครงการ

 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2556). รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล”. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์, กชกร ณ นครพนม และปิยพร นุรารักษ์. (2561). รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ณัฏฐพร พิมพายน, ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และเพ็ญศิริ ศิวิโรจน์. (2562). รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการเรียนการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  ในระบบการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
  . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประสบการณ์ด้านการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ระดับชาติ

 • กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะบัญชี ธุรกิจ และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  ปี 2550 ถึงปัจจุบัน
 • คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551-2554

การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceeding)

 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2555). “การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413)” Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL). ปีที่ 2 เรื่องที่ 15/2555 สืบค้นจาก http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/2_15_438.pdf
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์, กชกร ณ นครพนม และปิยพร นุรารักษ์. (2561). “การประเมินผลการจัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” ฐานข้อมูลการวิจัย ห้องสมุดวิจัยออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สืบค้นจาก http://ird.stou.ac.th/Researchlib/ShowDataResearch.php?AutoID=2561_034

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2561). หน่วยที่ 11 การใช้โปรแกรมสำนักงานสำหรับนักปกครองท้องที่ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2561). หน่วยที่ 3 ระบบสารสนเทศกับการวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิต ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2560). หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม หน่วยที่ 1-5 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 1-1 – 1-51). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2560). หน่วยที่ 12 การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 12-1 – 12-62). นนทบุรี: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2559). หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2559). หน่วยที่ 8 กรณีการออกแบบฐานข้อมูล. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 1-8 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 8-1 – 8-86). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และ กชกร ณ นครพนม. (2559). หน่วยที่ 10 กฎควบคุมความถูกต้องของข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 10-1 – 10-50). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2558). หน่วยที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 9-1 – 9-59). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2558). หน่วยที่ 10 ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 10-1 – 10-67). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และ พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย. (2558). หน่วยที่ 15 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 15-1 – 15-77). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และ เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์. (2558). หน่วยที่ 13 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 13-1 – 13-50). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2558). หน่วยที่ 15 การติดตั้งระบบและการจัดการการเปลี่ยนแปลง. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 9-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 15-1 – 15-45). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2557). หน่วยที่ 6 เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 6-1 – 6-54). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2557). หน่วยที่ 8 การพัฒนาและประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, น. 8-1 – 8-50). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2557). หน่วยที่ 2 กระบวนการและมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หน่วยที่ 1-7 (น. 2-1 – 2-44). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2557). หน่วยที่ 2 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หน่วยที่ 1-8 (น. 2-1 – 2-41). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2557). หน่วยที่ 3 การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หน่วยที่ 1-8 (น. 3-1 – 3-39). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2556). หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ หน่วยที่ 1-8 (น. 1-1 – 1-41). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และ วาสนา โรจนพิเชษฐ. (2556). หน่วยที่ 8 การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7 (น. 7-1 – 7-59). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และ ชุติมณฑน์ บุญมาก. (2555). หน่วยที่ 5 การจัดการข้อมูลและเอกสารในระบบสำนักงานอัตโนมัติ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 1-7 (น. 5-1 – 5-54). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และ วราภรณ์ วนาพิทักษ์. (2555). หน่วยที่ 14 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสำนักงานอัตโนมัติและกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 8-15 (น. 14-1 – 14-45). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2555). หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 1-5 (น. 1-1 – 1-53). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2555). หน่วยที่ 12 ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 11-15 (น. 12-1 – 12-53). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2555). หน่วยที่ 13 กลยุทธ์การจัดการสารสนเทศการผลิต. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 9-15 (น. 13-1 – 13-37). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ และ กชภัส นิมมานนท์. (2554). หน่วยที่ 5 แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ หน่วยที่ 1-7 (น. 5-1 – 5-37). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2554). “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2554). “การออกแบบและสร้างภาพกราฟิกบนเว็บไซต์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2554). “การจัดการระบบฐานข้อมูล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2553).“ระบบสารสนเทศกับการวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิต” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2553). “คำสั่งการทำซ้ำในภาษาจาวา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2553). “ข้อผิดพลาดระหว่างโปรแกรมทำงานและการรับส่งข้อมูล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2553). “คอมพิวเตอร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2552). “ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำนักงานสำหรับนักปกครองท้องที่” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2551). “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจการพิมพ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2550). “การควบคุมและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี” ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2548). “ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2547). “การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำนักงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศสำนักงาน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2545). “ฐานข้อมูล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาวิทยาการจัดการ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2545). “คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2545). “ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง” ในเอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2545).  “การควบคุมและตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสาร” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2544). “หลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2543). “การจัดการข้อมูล” ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2543). “ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์. (2543). “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศธุรกิจ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.