อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม

(Dr. Sarun Nakthanom)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ. ( เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2549
วศ.ม (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2553
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2557

ประกาศนียบัตร

 • Internet of Things (IoT), Big Data and AI in Alibaba Cloud
 • ITIL® V3 Foundation Certification
 • Cisco Networking Academy Program; (CCNA)

ความเชี่ยวชาญ

 • Computer Networking
 • IT Management
 • Internet of Things (IoT)
 • Logistics and Supply Chain

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ชุดวิชา 99703 การจัดการเทคโนโลยีสรสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
 • ชุดวิชา 99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ชุดวิชา 99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงานทางวิชาการ

 • Sarun Nakthanom, “Efficiency Of Information Technology Service  In Private Higher Education Institutions”, International Conference on Entrepreneurship and Sustainability in the Digital Era (ICESDE 2018) .Assumption University of Thailand Hua Mak Campus,May 25, 2018. (Best Paper)
 • เทพพิทักษ์ อิ่มอาเทศ, ศรันย์ นาคถนอม, “การพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการ เทคโนโลยสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, 2560
 • จุฬาลักษณ์ รุกขรังสี, ศรันย์ นาคถนอม, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโซเชียลมีเดียด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, 2559
 • ศรันย์ นาคถนอม, “การศึกษาการพยากรณ์การส่งออกสินค้าแบบอนุกรมเวลา สำหรับคลังสินค้าเอกชน”, การประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2015 (RTBEC 2015), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 22 – 23 กรกฎาคม 2558.
 • ภัทราวุฒิ แสงศิริ, ศรันย์ นาคถนอม, “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดเลือกมิติข้อมูลระหว่างแบบวิธีการกรองและวิธีการควบรวม”, การประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2015 (RTBEC 2015), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 22 – 23 กรกฎาคม 2558.
 • อภิชาติ  จูมั่น, ศรันย์ นาคถนอม, “การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14000 โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง”, The 9th National Conference and 2016 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2016 National Conference on Business Administration , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 19 กุมภาพันธ์ 2559.
 • ชาญยุทธ  ทองสุข, ศรันย์ นาคถนอม, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคม”, The 9th National Conference and 2016 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2016 National Conference on Business Administration , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 19 กุมภาพันธ์ 2559.
 • กฤตภาส  ชนะชัย, ศรันย์ นาคถนอม, “ตัวแบบวัดประสิทธิภาพของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง”, The 9th National Conference and 2016 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2016 National Conference on Business Administration , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 19 กุมภาพันธ์ 2559.