อาจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต

(Takorn Prexawanprasut)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2540
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(สถิติประยุกต์)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2543

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

ระดับปริญญาตรี

     –

ผลงานวิจัย

  • An integrated model for learning style classification in university students using data mining techniques W Paireekreng, T Prexawanprasut 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics ปี พ.ศ. 2015
  • Email classification model for workflow management systems T PREXAWANPRASUT, P CHAIPORNKAEW Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 14 (10), 783-790 ปี พ.ศ. 2017

  • You’ve got email: A workflow management extraction system P Chaipornkaew, T Prexawanprasut, M McAleer Tinbergen Institute Discussion Paper ปี พ.ศ. 2017

  • A generalized email classification system for workflow analysis M McAleer, P Chaipornkaew, CL Chang, T Prexawanprasut Allied Business Academies ปี พ.ศ. 2017

  • You’ve got email: A workflow management extraction system M McAleer, P Chaipornkaew, T Prexawanprasut Lifescience Global ปี พ.ศ. 2017

  • A Generalized Email Classification System for Workflow Analysis, P Chaipornkaew, T Prexawanprasut, CL Chang, M McAleer Tinbergen Institute Discussion Paper ปี พ.ศ. 22017

  • การพัฒนากลไกการสุ่มของข้อสอบออนไลน์ด้วยการแจกแจงความถี่ของค่าความยากง่าย, ปิยนุช ชัยพรแก้ว และ วิธารัตน์ ประดับ ฐากร พฤกษวันประสุต การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2016

  • ระบบการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพแบบทดสอบออนไลน์, ฐากร พฤกษวันประสุต และ อรวรรณ อิ่มสมบัติ, การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (NCIT 2014) ปี พ.ศ. 2014

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     –

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

     –