ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

(Assistant Professor Pirom Konglerd)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วศ.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1997
วศ.ม.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี2007

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

        –

   ระดับปริญญาตรี

        –

ผลงานวิจัย

     –

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     Fantazzini P, Mengoli S, Pasquini L, Bortolotti V, Brizi L, Mariani M, Giosia M.D, Fermani S, Capaccioni B, Caroselli E, Prada F, Zaccanti F, Levy O, Dubinsky Z, Kaandorp J.A, Konglerd P, Hammel J.U, Dauphin Y, Cuif J, Weaver J.C, Fabricius K.E, Wagermaier W, Fratzl P, Falini G, Goffredo S (2015) Gains and losses of coral skeletal porosity changes with ocean acidification acclimation. Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8785

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

     96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

     96304 สื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

     99201 วิทยาศาสตร์สำหรับ ICT

     99312 คณิตศาสตร์สำหรับ ICT

     99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

     99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

     99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

     99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

     99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

     99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

     99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

    99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

    99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

    99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

    99420 การโปรแกรมเว็บ

    99429 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

   Eva S. Deutekom, Pirom Konglerd, Jaap Kaandorp, Paula Silva (2016) “From molecules to morphologies, a multiscale modeling approach to unravel the complex system of coral calcification ” in the book “The Cnidaria, past, present and future, the world of Medusa and her sisters ” Chapter 14. Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-319-31305-4

     ภิรมย์ คงเลิศ (2555) “ภาษากำหนดรูปแบบการแสดงผลบนเว็บเพจ” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ หน่วยที่ 9 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

     ภิรมย์ คงเลิศ (2555) “การสรรหาและเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หน่วยที่ 7  ตอนที่ 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

     ภิรมย์ คงเลิศ (2553) “การผสมสัญญาณ การตรวจสอบความผิดพลาด และการควบคุมการไหลของข้อมูลวิชา” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 6 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

    ภิรมย์ คงเลิศ (2553) “อนุพันธ์และการประยุกต์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

     ภิรมย์ คงเลิศ (2553) “อินทิกรัลและการประยุกต์” ในเอกสารการสอนชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 3 ตอนที่ 3 โรงพิมพ์