อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

(Dr. Jeeranuch Buddeejeen)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2551
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

ความเชี่ยวชาญ

 • Creative Thinking: Design Thinking
 • Packaging Design: Do It Yourself (DIY) , Eco Design, Universal Design
 • Product and Process Design: Design for Manufacturing and Assembly (DFM/DFA), Logistic and Supply Chain Management

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

        –

ระดับปริญญาตรี

 • ชุดวิชา 97215  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
 • ชุดวิชา 97419 การจัดการคุณภาพและมาตราฐานอุตสาหกรร
 • ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

ผลงานวิจัย

 • ผกามาศ ผจญแกล้ว, สุณี ภู่สีม่วง, จีรานุช บุดดีจีน, บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์, อิทธิเดช มูลมั่งมี,ธนกฤต โชติภาวริศ และปิยทัสน์ สังขมาลัย (2561). โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร.กรุงเทพฯ: สถาบัณคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน).  เผยแพร่ผลงาน: เว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน). เผยแพร่ผลงาน: เว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สืบค้นออนไลน์ได้ที่ http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUT
 • ผกามาศ ผจญแกล้ว. สุณี ภู่สีม่วง. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และจีรานุช บุดดีจีน (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ระยะที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน). เผยแพร่ผลงาน เว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สืบค้นออนไลน์ได้ที่ http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PRT
 • Wipaweeponkun, M. and Buddeejeen, J. (2018). Hom Thong Banana Ripening Color Scale for Individual Packaging Selection in the Retail Market. Proceeding in the 4th Asia Color Association Conference (ACA). 5-8 December 2018, Chiang Mai, Thailand. pp. 153-158.
 • Booncharoen, P. and Buddeejeen, J. (2018). The Color and Appearance in Fungal Inhibition effect of Natural Packaging Material by Using Thai Herb Powder Extraction. Proceeding in the 4th Asia Color Association Conference (ACA). 5-8 December 2018, Chiang Mai, Thailand. pp. 159-164.

การวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

 • Visiting research fellow by IUCRC in HDD Component Scholarship, August – October 2012. Advisor: Assoc. Prof. Mattias Lindahl. Department of Management and Engineering, Linköpings Universitet, Sweden
 • Visiting research fellow by IUCRC in HDD Component Scholarship  , October – December 2012. Advisor: Prof. Yasushi Umeda Life Cycle Engineering Laboratory, Osaka University, Japan
 • Visiting research by Academic Development Scholarship, July – October 2017 Advisor: Assoc. Prof. Tomoko Obama. Universal Design Laboratory, Shizuoka University of Art and Culture, Japan

Publications

International Journals

     – 

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences

 • Buddeejeen, J. (2018). The Customer Perception Evaluation for Packaging Design Selection by Using Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) Method. Proceeding the 4th Asia Color Association Conference (ACA). 5-8 December 2018, Chiang Mai, Thailand. pp.490 – 493. 
 • Buddeejeen, J. (2018). Influence of Structure and Color Packaging Design for Customer Perception in The Case Study of Organic Products. Proceeding in the 4th Asia Color Association Conference (ACA). 5-8 December 2018, Chiang Mai, Thailand. pp. 93-96.
 • Buddeejeen, J. and Kengpol, (2018). Criteria Evaluation of Accessible Packaging Design for Aging Society. IEEE Xplore Digital Library and in Proceedings on 2nd International Conference on Engineering Innovation. 5-6 July 2018, Bangkok, Thailand. Pp 86-89. DOI: 10.1109/ICEI18.2018.8448612
 • Obama, T. and Buddeejeen, J. (2018). The Universal Packaging Design on Foreigner Perception in the Case Study of Thai Souvenir. Proceeding in the 21st International Association of Packaging Research Institutes World conference on Packaging (IAPRI). 19-22 June, 2018, Zhuhai, China. Pp. 285-292. ISBN:978-151-08-7975-1.
 • Buddeejeen, J. (2016). “The Optimized structural design of Reusable Packaging Industry.” 20th International Association of Packaging Research Institutes World conference on Packaging (IAPRI). 12-15 June, 2016, Sao Paulo, Brazil. pp. 285-292.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     – 

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • จีรานุช บุดดีจีน. (2559). หน่วยที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ. ใน ประมวลสาระาชุดวิชาระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 1-7 (น.3-1 – 3-41). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-1106-4.
 • จีรานุช บุดดีจีน และปริญญ์ บุญกนิษฐ. (2559). หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน. ใน ประมวลสาระชุดวิชาระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 1-7 (น.5-1 – 5-30). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-1106-4.
 • จีรานุช บุดดีจีน และปริญญ์ บุญกนิษฐ. (2559). หน่วยที่ 15 การประเมินความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์เชิงคุณภาพและผสม. ใน ประมวลสาระชุดวิชาระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 8-15 (น.15-1 – 15-51). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-1073-9.
 • จีรานุช บุดดีจีน และเสาวนีย์ เสิศวรสิริกุล. (2559). หน่วยที่ 15 การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร. ใน ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยที่ 8-15 (น.15-1 – 15-46). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-1102-6.
 • จีรานุช บุดดีจีนและสุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ (2559) หน่วยที่ 2 การวางแผนและออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ใน ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-7 (น.2-1 – 2-46) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-1250-4.

ระดับปริญญาตรี

 • จีรานุช บุดดีจีน. (2561). หน่วยที่ 11 การจัดการบรรจุภัณฑ์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ หน่วยที่ 8-15 (น.11-1 – 11-76). นนทบุรี: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-1972-5.
 • จีรานุช บุดดีจีน. (2561). หน่วยที่ 11 การออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 8-15 (น.11-1 – 11-72). นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-1897-1.
 • จีรานุช บุดดีจีน. (2558). หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีการบรรจุเพื่อการรวมหน่วย. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 8-15 (น.12-1 – 12-81). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-0977-1.
 • จีรานุช บุดดีจีน. (2558). หน่วยที่ 13 การออกแบบบรรจุภัณฑ์หลอดบีบและตลับ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 8-15 (น.13-1 – 13-104). นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ISBN: 978-616-16-0839-2.
 •