ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

Assistant Professor KODCHAKORN NA NAKORNPHANOM

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computational Science)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2545
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ ๒)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2541

ความเชี่ยวชาญ

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ผลงานวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413) ปี 2554

Publications
International Journals:

 • K. Na Nakornphanom, C. Lursinsap, J. Asavanant, and F. C. Lin, “Prediction and Animation of Dynamical Behavior of Color Diffusion in Water Using 2-D Tightly Coupled Neural Cellular Network”, Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics , The Hague, Netherlands, October 10-13, 2004.
 •  K. Na Nakornphanom, C. Lursinsap, J. Asavanant, and F. C. Lin, “Prediction and Animation of Dynamical Behavior of Color Diffusion in Water With Blocking Object Using 2-D Tightly Coupled Neural Cellular Network”, Proceedings of the 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering , Suaranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, July 21-23, 2004
 • Suratanee, K. Na Nakornphanom, K. Plaimas, and C. Lursinsap, “Partitioning and Predicting Dynamical Behavior of Color Diffusion”, International Conference on High Performance Scientific Computing (HPSC2006), Hanoi, Vietnam, March 6-10, 2006.
 • K. Na Nakornphanom, Frank C. Lin and C. Lursinsap, “Tsunami Detection and Early Warning by TIR Remote Sensing”, The Third Shanghai International Symposium on Nonlinear Science and Applications, Shanghai, China, June 6-10, 2007.
 • K. Na Nakornphanom, Frank C. Lin and C. Lursinsap, “Tsunami Detection and Early Warning by TIR Remote Sensing”, The Third Shanghai International Symposium on Nonlinear Science and Applications, Shanghai, China, June 6-10, 2007.
 • K. Na Nakornphanom, Frank C. Lin and C. Lursinsap, “A New Paradigm for Detecting Tsunami by Remote Sensing”, International Journal of Geoinformatics  Vol. 6, No. 1, March, 2010
 •  “Analysis of Variable Step-size Order Statistic LMS-based Algorithms with a Data-reuse Factor”, Engineering Transactions, Vol. 16, No. 1(34), page 10-16, January-June, 2013
 • “An Adaptive inverse-QR Recursive Levenberg-Marquardt Algorithm”, 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013), Kho Saumui, Suratthani, Thailand,  page 72-81, September, 2013
 • การศึกษาคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, STOU e-jodil   January-July, 2013
 • User Modeling on Social Media for Art Museums and Galleries, K. Sookhanphibarn, U. Chatuporn, K. Na Nakornphanom, HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, 2-7 August 2015
 • Kingkarn Sookhanaphibarn,Utaiwan Chatuporn and Kodchakorn Na Nakornphanom “User Modeling on Social Media for Art Museums and Galleries”HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, 2-7 August 2015
 • Kodchakorn Na Nakornphanom and Suchada Sitjongsataporn, “Analysis of Variable Step-size Order Statistic LMS-based Algorithms with a Data-reuse Factor”วารสารทางวิชาการEngineering Transactions, Vol. 16, No. 1(34),หน้า 10-16, มกราคม-มิถุนายน,
 • Kodchakorn Na Nakornphanom 2556 and Suchada Sitjongsataporn,   “An Adaptive inverse-QR Recursive Levenberg-Marquardt Algorithm” 13th International Symposium on Communications and Information Technologies, September 4-6 Samui Island, Thailand, 2014

วารสารระดับชาติ

International Conferences:

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน