อาจารย์ธันยธร ฟองสถิตย์กุล

(Thanyatorn Fongsatitkul)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วศ.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2014
M.Eng.Asian Institute of Technology, Thailand2017

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ ภาคีวิศวกร เลขที่ใบอนุญาต ภอ. 25614

ความเชี่ยวชาญ

  • การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพ 
  • การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต 
  • การจัดการทางด้านวิศวกรรม 
  • การพัฒนาและนำนวัตกรรมและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • การพิมพ์แบบสามมิติ 
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

ระดับปริญญาตรี

     –

 

ผลงานวิจัย

  • Oral presentation on ‘A new design of one-handed environment-friendly lipstick packaging using a New Quick-Effective-Customer’s Needs Quality Function Deployment (QECN-QFD) Method’ at the Industrial Engineering Network Conference 2017Master degree thesis, entitled ‘A new design of one-handed lipstick packaging’ Asian Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial and Systems Engineering (IE Network 2017), The Empress Hotel, Chiang Mai 12-15 July 2017
  • Master degree thesis, entitled ‘A new design of one-handed lipstick packaging’ Asian Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial and Systems Engineering  August 2015-May 2017
  • Senior project, entitled ‘Study Design for Efficiency Improvement of Application of failure mode and effect analysis in bus-overhaul process: Quality control to help reducing the steps for overhaul process and time required’  August 2013 – May 2014

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

    –

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

      –