รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์

(Assoc. Prof. Dr. Waranya Poonnawat)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
บธ.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่2535
วท.ม.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา2539
Ph.D.University of the West of Scotland

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • ชุดวิชา 99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงานวิจัย

  • Poonnawat, W. and Lehmann, P. (2015). A Framework for Using Business Intelligence for Learning Decision Making with Business Simulation Games. The 7th Computer Supported Education (CSEDU2015) Proceedings, 283-288.
  • Poonnawat, W., Lehmann, P., and Connolly, T. (2015). Teaching Business Intelligence with a Business Simulation Game. The 9th European Conference Games Based Learning (ECGBL2015) Proceedings.
  • Poonnawat, W. and Lehmann, P. (2014). Using Self-Service Business Intelligence for Learning Decision Making with Business Simulation Games. The 6th Computer Supported Education (CSEDU2014) Proceedings, 235-240.

Publications
International Journals:

  • Mhudtongon, C. Phongcharoenpanich and S. Kawdungta, “Modified Fruit Fly Optimization Algorithm for Analysis of Large Antenna Array,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2015, pp. 1-11, 2015.

วารสารระดับชาติ

     –

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

  • Poonnawat, W. and Lehmann, P. (2014). A Framework of using DSS in Business Simulation Games (Study Object: Business Intelligence and Corporate Performance Management). The 17th conference for    IFIP WG8.3 DSS (DSS 2.0 – Supporting Decision Making with New Technologies) Supplemental Proceedings,

https://dss20conference.files.wordpress.com/2014/05/poonnawat.pdf

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

     –