ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

(Asst. Prof. Dr. Boonchai Waleetorncheepsawat)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2531
M.S. Rochester Institute of Technology, USA 2535
วท.ด.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2556

ความเชี่ยวชาญ

ถ่ายภาพ

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

 ระดับปริญญาตรี

     ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

     ชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

ผลงานวิจัย

 • โครงการวิจัยเรื่อง “ขอบเขตคำเรียกสีเปรียบเทียบระหว่างสายตาคนหนุ่มสาวและสายตาผู้สูงอายุ”“ Color naming boundary comparison on young and elderly” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ สุภาวดี ธีรธรรมากร (2559)
 • โครงการวิจัย “มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ร่วมวิจัย (มีนาคม 2558 – มีนาคม 2559)
 • โครงการวิจัย: “การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 3D Printing Technology” สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย (2558)
 • โครงการวิจัย: “การเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย (2548)

Publications
International Journals:

 • Waleetorncheepsawat, B., Pungrassamee, P., Ikeda, M. and Obama, T. (2014) “LEGIBILITY OF PRINTED THAI LETTERS COMPARISON ON SIMULATED CATARACT VISION AND REAL ELDERLY VISION” Oral presentation in ACA 2014 Conference, Taipei, Taiwan 4-7 September, 2014, pp. 152-155.
 • Waleetorncheepsawat, B., Pungrassamee, P., Obama, T., and Ikeda, M. (2014) “Legibility of Thai letters affected by background contrasts and illumination by means of Cataract Experiencing Goggles” Oral presentation in CSAJ 2014 Conference, Kyuchu, Japan 23-25 May, 2014
 • Boonchai WALEETORNCHEEPSAWAT, Pontawee PUNGRASSAMEE, Tomoko OBAMA, Mitsuo IKEDA (2012) “Legibility of printed Thai characters under different illumination by means of Cataract Experiencing Goggles” Journal of the Color Science Association of Japan, Vol 36 May, 2012 pp. 216-217.

วารสารระดับชาติ

 • Waleetorncheepsawat, B., Theerathammakorn, S. and Obama, T. (2018) “COLOR NAMING BOUNDARY COMPARISON ON YOUNG AND ELDERLY” in ACA2018 Conference, Inspiration in Color, Chiang Mai, Thailand 5-8 December 2018, pp. 141-145.
 • Waleetorncheepsawat, B. and Obama, T. (2016) Boonchai “Color area comparison on young and elderly” ACA 2016 Color Driving Power, Changshu, China, 21-22 May 2016 pp. 112-115.
 • Waleetorncheepsawat, B. (2015) “Legibility of printed Thai letters comparison on young and elderly” Poster presentation in AIC 2015 Conference, Tokyo, Japan 19-22 May, 2015 , pp. 1186-1189.

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

 • บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2562) หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการจัดการภาพ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 น. 7-1 – 7-82) นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2560) หน่วยที่ 3 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-7 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 น. 3-1 – 3-60) นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2558) หน่วยที่ 2 องค์ประกอบในการออกแบบทางการพิมพ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-7 (น. 2-1 – 2-67)นนทบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2552) “การควบคุมคุณภาพวัสดุทางการพิมพ์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) หน่วยที่ 11 หน้า 11-1 – 11-87 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2552) “วัสดุทางการพิมพ์ในงานหลังพิมพ์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) หน่วยที่ 15 หน้า 15-1 – 15-50 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2549) “งานหลังพิมพ์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) หน่วยที่ 11 หน้า 187 – 242 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2549) “ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัล” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) หน่วยที่ 1 หน้า 1-1 – 1-46 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อื่นๆ

 • ข้อมูลประกอบการสัมมนา Social Media for Quality of Life
 • ข้อมูลประกอบ KM วส. มสธ. “เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม”