ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

(Asst. Prof. Ittidej Moonmangmee)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วศ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น2548
วศ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2552

ประสบการณ์ทำงาน

     –

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

 ระดับปริญญาตรี

     ชุดวิชา 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหรรม

     ชุดวิชา 97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม

     ชุดวิชา 97211 กลศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     ชุดวิชา 97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

     ชุดวิชา 97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย

 • การพัฒนาเตาเผาถ่านชาร์โคลชีวภาพด้วยวิธีการคำนวณการถ่ายเทความร้อน

(Development of Biological Charcoal Kiln by Using the Heat Transfer Calculated Method)

(มีส่วนเป็นผู้ร่วมโครงการ) (แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559)

 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ

(Design and Development for Rice Planters by Using Automatic Control System)

(มีส่วนเป็นผู้ร่วมโครงการ) (แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2558)

 • การพัฒนาและออกแบบเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยใช้หลักการควบคุมความดันของสารเคลือบและระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแห้ง

(Development and design for seed coating machine by using pressure control of injector and drying control system)

(มีส่วนเป็นผู้ร่วมโครงการ) (แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2557)

 • โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร

เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับการมอนิเตอร์และควบคุมผ่านระบบเครือข่าย

(มีส่วนเป็นผู้ร่วมโครงการ) (แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และบริษัท เอมเมจิน จำกัด, 2556)

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     อิทธิเดช มูลมั่งมี และ สโรช ไทรเมฆ, การปรับปรุงเสถียรภาพของระบบทางกลไม่เชิงเส้น 2DOF ที่มีเฟสไม่ต่ำที่สุด, วารสารวิจัย มข. ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2552, หน้า 302-313.

International Conferences:

 • Pongpanich, N., Chatlatanagulchai, W., Moonmangmee, I., and Srichonped, W., The Acceleration Limit in Input–Shaped System to Reduce Residual Vibration of a Flexible Link Robot, In the 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering (6th TSME-ICoME), Hua-Hin, 16-18 December, 2015.
 • Moonmangmee, I., Kaveesoontornsanoh, P. and Chatlatanagulchai, W., Stabilization of Two-Wheeled Self-Balancing Robot via Immersion and Invariance Method, In the 5th TSME International Conference on MechanicMoonmangmee, I. and Chatlatanagulchai, W., Robust and Quadratic Stabilization of TORA System via Dynamic Surface Control with LMI Technique, In the 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (3th TSME-ICoME), Chiang Rai, October, 2012.al Engineering (5th TSME-ICoME), Chiang Mai, 17-19 December, 2014.
 • Chatlatanagulchai, W. and Moonmangmee, I., Sliding Mode Control of Air-Path in Diesel-Dual-Fuel Engine, In the Society of Automotive Engineers International Conference (SAE) of Brazil, 11PFL-0996, 2010.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • อิทธิเดช มูลมั่งมี, วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย และ ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, การใช้การปรับสัญญาณอินพุตสำหรับลดการสั่นสะเทือนในระบบควบคุมป้อนกลับไม่เชิงเส้น, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (29th ME-NETT) ครั้งที่ 29, นครราชศรีมา, 1-3 กรกฎาคม 2558.
 • นิติรงค์ พงษ์พานิช, วัชรพล ชยประเสริฐ, ภัทราพร สัญชาตเจตน์, อิทธิเดช มูลมั่งมี และ กฤษฏา แสงเพ็ชร์ส่อง, การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนแบบ evaporative cooling, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16, กรุงเทพ, 17-19 มีนาคม 2558.
 • อิทธิเดช มูลมั่งมี, พงศกร กวีสุนทรเสนาะ และ วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, การออกแบบการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองกับหุ่นยนต์ทรงตัวสองล้อ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (28th ME-NETT) ครั้งที่ 28, ขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
 • อิทธิเดช มูลมั่งมี, พงศกร กวีสุนทรเสนาะ และ วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, การออกแบบการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองกับหุ่นยนต์ทรงตัวสองล้อ, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (28th ME-NETT) ครั้งที่ 28, ขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557.
 • บัณฑิต จิรนัทศักดิ์, อิทธิเดช มูลมั่งมี และวิทิต ฉัตรรัตนะกุลชัย, การหาปริมาณอากาศจริงในกระบอกสูบโดยใช้คาลมานฟิลเตอร์, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (26th ME-NETT) ครั้งที่ 26, เชียงราย, 2555.
 • อิทธิเดช มูลมั่งมี, บัณฑิต จิรนัทศักดิ์ และวิทิต ฉัตรรัตนะกุลชัย, การคำนวณปริมาณอากาศในกระบอกสูบโดยตัวสังเกตแบบแผนเลื่อน สำหรับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดแบบ DF-PCCI, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (25th ME-NETT) ครั้งที่ 25, กระบี่, 2554.

บทความในนิตยสาร

ตีพิมพ์ในนิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS (พงศ์ทอง แซ่เฮ้ง บรรณาธิการ)

การส่งพหุเชิงเส้นกับสมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ (Multi-Linear Mapping and Determinant Properties), ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 เล่มที่ 57 เดือนตุลาคม 2552.

เรขาคณิตของการสะท้อนของแสง (The Geometry of Reflection of Lights), ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 เล่มที่ 55 เดือนสิงหาคม 2552.เรขาคณิตของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (The Geometry of Projectile Motion) ตอนจบ, ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เล่มที่ 52 เดือนพฤษภาคม 2552.

เรขาคณิตของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ (The Geometry of Projectile Motion), ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เล่มที่ 51 เดือนเมษายน 2552.

สมการการแปลงพิกัด (Coordinate Transformations), ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 เล่มที่ 47 เดือนธันวาคม 2551.

ผลคูณของวอลิส (Wallis’ Product), ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 เล่มที่ 45 เดือนตุลาคม 2551.

การประมาณค่าขอบเขตของ p (An Approximation of Pi), ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เล่มที่ 43 เดือนสิงหาคม 2551.

Contraction Mapping, ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เล่มที่ 36 เดือนมกราคม 2551.

แคลคูลัสของการแปรผัน (Calculus of Variation) ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3

Famous Formula of Francois Vieta

Tricks ทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาฟิสิกส์ (Physics Tricks)

เสถียรภาพของเลียปูนอฟ (Lyapunov Stability) ตอนที่ 1, ตอนที่ 2

หลักการเปรียบเทียบ (Comparison Principle)

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

    อิทธิเดช มูลมั่งมี (2556) “เทคโนโลยีการขนส่ง” ในเอกสารการสอน ชุดวิชา 99210 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 14 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี