รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร

(Assoc. Prof. Dr. Supawadee Theerathammakorn)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2530
M.Sc. Michigan State University, USA.2536
Ph.D. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2560

ความเชี่ยวชาญ

บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ความสามารถของกล่องกระดาษลูกฟูกต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม การจัดการซากบรรจุภัณฑ์ อิทธิพลขององค์ประกอบของสีกับบรรจุภัณฑ์อาหารต่อผู้บริโภค

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน   
 • ชุดวิชา 97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
 • ชุดวิชา 97798 วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาตรี

 • ชุดวิชา 97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

ผลงานวิจัย

 • หัวหน้าโครงการ ขอบเขตความชอบของสีมะม่วงน้ำดอกไม้ในการพิมพ์พ่นหมึกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ ุภาวดี ธีรธรรมากร (2562). ขอบเขตความชอบของสีมะม่วงน้ำดอกไม้ในการพิมพ์พ่นหมึกสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ (Preference Color of Namdokmai Mango in Ink Jet Printing for Packaging) (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) ทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ร่วมวิจัย ขอบเขตการเห็นสีเปรียบเทียบระหว่างสายตาคนหนุ่มสาวและสายตาผู้สูงอายุ บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2563). ขอบเขตสีที่กำหนดโดยการเปรียบเทียบ 12 สีระหว่างสายตาคนหนุ่มสาวและสายตาผู้สูงอายุ (The Color Boundaries of 12 Colors as Distinguished by the Young and the Elderly) (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) ทุนอุดหนุนการวิจัยวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2559มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หัวหน้าโครงการ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวการพิมพ์สุภาวดี ธีรธรรมากร และผกามาศ ผจญแกล้ว 2555 แหล่งทุน; วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หัวหน้าโครงการ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ สุภาวดี ธีรธรรมากร และศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 2555 แหล่งทุน; วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ร่วมวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ และสุภาวดี ธีรธรรมากร 2555 แหล่งทุน; วิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หัวหน้าโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุภาวดี ธีรธรรมากร วรรณา สนั่นพานิชกุล และสุณี ภู่สีม่วง 2553 แหล่งทุน; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลไม้แช่อิ่มอบแห้งของชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ สุภาวดี ธีรธรรมากร นพมาศ พูลเจริญศิลป์ และสุนิสา ด้วงนุ่ม 2548 แหล่งทุน; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนารูปแบบมาตรฐานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ผกามาศ ผจญแกล้ว สุภาวดี ธีรธรรมากร ศิริพร ปีเตอร์ สุขเกษม สิทธิพจน์ และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง 2548 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตสินค้า OTOP และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผกามาศ ผจญแกล้ว สุภาวดี ธีรธรรมากร และศิริพร ปีเตอร์ 2548 แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
 • หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการส่งออกในอนาคต สุภาวดี ธีรธรรมากร ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ผกามาศ ผจญแกล้ว และสุณี ภู่สีม่วง 2545 แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาข้อมูลการส่งออกบรรจุภัณฑ์ สุภาวดี ธีรธรรมากร ผกามาศ ผจญแกล้ว สุณี ภู่สีม่วง และณัฐพร เห็นเจริญเลิศ 2543 แหล่งทุน: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

Publications
International Journals:

 • Theerathammakorn, S., B. Waleetorncheepsawat, T. Obama. (2019). Categorical Effects in Printed Color for Elderly and Young People under Different Color Temperature of Lighting. TAGA the 71th Annual Technical Conference. 17-20 March, 2019, Maneaopolis, USA. p.43. https://www.printing.org/taga-abstracts/t190047
 • Waleetorncheepsawat, B., S. Theerathammakorn, T. Obama. (2018). Color Boundary Determined by Comparison with 12 Colors on Young and Elderly. Proceeding of the 4th Asia Color Association Conference. 5-8 December, 2018. Chiangmai, Thailand. pp.141-146.
 • Obama, T., B. Waleetorncheepsawat, S. Theerathammakorn. (2018). Difference in Color Area of Elderly and Young People in the Difference of Color Temperature of Lighting. Proceeding of the 4th Asia Color Association Conference. 5-8 December, 2018. Chiangmai, Thailand. pp.223-226.
 • Theerathammakorn, S., A. Hansuebsai, and Y. Hoshino. (2017). Lighting Ambient Effect on Saturation of Durian and Sensation. Proceedings of the 13th AIC Congress: Being Color with Health, 16-20 October, 2017. JeJu, Korea, OS-18-05.
 • Theerathammakorn, S., A. Hansuebsai, and Y. Hoshino. (2016). Extraction of major term of customer satisfaction in food packaging. Proceedings of the 1st TDU-CU Joint Meeting on Imaging Science and Technology. Bangkok. Thailand, 26-29 Febrauary: pp.38-40.
 • Theerathammakorn, S. (2012). Current Trend in Biodegradable Flexible Packaging in Thailand Proceedings of the 2nd Congress on Biodegradable Polymer Packaging. Milan. Italy, 10-11 May, 2012. pp. 41-46.
 • Theerathammakorn, S., T. Limsuwan, S. Poosrimaung, and P. Pajolklaew. (2007). Packaging Development for Thai Community Product. Proceedings of International Packaging Congress and Exhibition. Izmir. 22-24 November 2007.
 • Threerathammakorn, S., J. Nimpanich, S. Sujjanan, and M. Paklumjeak. (2002). The Potential for Growth in Thailand’s Plastics Packaging Industry. Proceeding of WorldPak 2002 : Improving the Quality of Life Through Packaging Innovation. June 23-28, 2002, pp.900-911.

วารสารระดับชาติ

 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558) Functional Printing: อีกทางเลือกหนึ่งของวงการพิมพ์ ใน วารสารในวงการพิมพ์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ต.ค. 2558 หน้า 37-39
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558) วัสดุสัมผัสอาหาร สิ่งใกล้ตัวที่ต้องให้ความสนใจ ใน วารสารในวงการพิมพ์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 2558
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร และศุภณี เรียบเลิศหิรัญ (2555) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ The Study of Sukhothai Thammathirat Open University Students’ Opinions on the Quality of Course-book and Work-book for course 97403, Prepress Technology, e-jodel ปีที่ 2 เรื่องที่ 3/2555 หน้า 29-45. http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/2_3_426.pdf
 • ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2555) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด The Study of Sukhothai Thammathirat Students’ Opinions on the Quality of Coursebook and Workbook for course 97405, Recess, Screen and Non-impact Printing Processes, e-jodil ปีที่ 2 เรื่องที่ 9/2555 หน้า 120-135. http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/2_9_432.pdf
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2545) ศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย ใน วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2545 หน้า 155-169
 • Thewasano, Supawadee. “Performance of Recycled Corrugated Fibreboard under Various Temperatures and Humidities” …Proceeding of The International Conference on Printing and Publishing after the year 2000 3-5 November, 1994, in Journal of Sciencific Research (Special Issue), Chulalongkorn University, Vol.19 no.1, 1994, pp.79-88.

International Conferences:

 • Theerathammakorn, S., B. Waleetorncheepsawat, T. Obama. (2019). Categorical Effects in Printed Color for Elderly and Young People under Different Color Temperature of Lighting. TAGA the 71th Annual Technical Conference. 17-20 March, 2019, Maneaopolis, USA. p.43.  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • เพียงขวัญ ไชยนันตา และ สุภาวดี ธีรธรรมากร (2562) การพัฒนาเนื้อสเต็กจากเศษเนื้อสุกรด้วยเทคนิคการ ประสาน การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 หน้า 108-123
 • รณยุทธ์ ทำมา สุภาวดี ธีรธรรมากร พิชญดา เกตุเมฆ (2560) สภาพแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไร น้ำนางฟ้าไทยเพื่อการส่งออก การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 1469-148
 • ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ สุภาวดี ธีรธรรมากร นพมาศ พูลเจริญศิลป์ และสุนิสา ด้วงนุ่ม (2551). ภูมิปัญญาการผลิต อาหารแช่อิ่มในภาคกลางตอนบน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาชาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ หน้า 630-637 

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2561). หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีการวางหน้า ใน เอกสารการสอน ชุดวิชา เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2561). หน่วยที่ 8 การพิมพ์พื้นลึก ใน เอกสารการสอน ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2561). หน่วยที่ 9 การพิมพ์ฉลุลายผ้า ใน เอกสารการสอน ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 8-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร กรรณิการ์ ยิ้มนาค และ รำไพ สุขยางค์ (2560). หน่วยที่ 5 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ใน เอกสารการสอน ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2559). หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ในเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ชุดวิชา ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2559). หน่วยที่ 13 ระบบการจัดการซากบรรจุภัณฑ์” ในเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษาชุดวิชา ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กฤติกา ตันประเสริฐ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2559). หน่วยที่ 6 บรรจุภัณฑ์อาหารและนวัตกรรม ในเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษาชุดวิชา เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2559). หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร” ในเอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษาชุดวิชา เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการแปรรูป นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร และวัฒนา กาญจนตระกูล (2558). หน่วยที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูปกระป๋องกระดาษ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กรรณิการ์ ยิ้มนาค และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีการบรรจุของแห้ง ในเอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 9 การออกแบบกล่อง ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2558). หน่วยที่ 15 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุด ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2556) หน่วยที่ 12 สารยึดติด ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร วิมลศักดิ์ เจริญเบญจวงศ์ สุณี ภู่สีม่วง และอุดม ควรผดุง (2556) หน่วยที่ 9 แม่พิมพ์พื้นลึกและแม่พิมพ์พื้นฉลุ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วัสดุทางการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2556) หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วรวดี เชียงทอง จันทิรา โกมาสถิตย์ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2556) หน่วยที่ 7 สารพอลิเมอร์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2555) การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2555) หน่วยที่ 6 การพิมพ์กราวัวร์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ปี 2555 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • จีรานุช บุดดีจีน บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และสุภาวดี ธีรธรรมากร (2555) หน่วยที่ 13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สุภาวดี ธีรธรรมากร (2543). การผลิตและการตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ครั้งที่ 1 นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมาธิราช

อื่นๆ

     –