อาจารย์ชูตระกูล ศิริไพบูลย์

(Chutakool Siripiboon)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วศ.บ.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี2552
วศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2557

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับปริญญาตรี

97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97211 กลศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97212 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97315 เครื่องมือและเครี่องจักรกลการผลิต
97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
97421 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ผลงานวิจัย

  • ปฤษธฤต สารพร, ศิรศักดิ์ พงษ์อมาตย์, กรีฑา สมเกียรติกุล, ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, และ ธัญญะ เกียรติ วัฒน์ (2562) การศึกษาต้นแบบกังหันน้ำแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร เผยแพร่ผลงานในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 25, ฉบับที่ 2 (2562), 1-6. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 1685-408X (เกณฑ์ข้อที่ 15)
  • ปภาวิน วงค์ทา, พชร แก้วจันทึก, อภิวิชญ์ แพฟืน, ปฤษธฤต สารพร, กรีฑา สมเกียรติกุล, ชินธันย์ อารีประเสริฐ,
  • ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, และ ธัญญะ เกียรติวัฒน์. (2562). การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอัตโนมัติ เผยแพร่ผลงาน วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 25, ฉบับที่ 2 (2562), 36-41. ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 1685-408X (เกณฑ์ข้อที่ 15)
  • Siripaiboon, C., Sarabhorn P., Somkeattikul, K., Siwakosit, W., Plengsa-ard, & Areeprasert, C. (2017) “CFD SIMULATION OF A SMALL-SCALE UP-DRAFT CO-GASIFICATION OF WOOD PELLET AND CHARCOAL WITH EXPERIMENTAL VERIFICATION”.
  • เผยแพร่ผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน The 25th European Biomass Conference and Exhibition. 12-15 June 2017, Stockholm, Sweden. หน้า 124 (เกณฑ์ข้อที่ 13)
  • กรีฑา สมเกียรติกุล, ธัญญะ เกียรติวัฒน์, และ ชูตระกูล ศิริไพบลูย์ (2560) การพัฒนาสร้างระบบลิฟต์โดยสารสำหรับ
  • งานก่อสร้าง เผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 , 4 – 7 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครนายก หน้า AMM-07 (เกณฑ์ข้อที่ 12)
  • ชินธันย์ อารีประเสริฐ, แสนรัก แก้วมรกต, วรดา สุวรรณวัฒนะ, นภนต์ รุ่งเรืองวัฒนโชติ, จีรัฐติกุล กล้าหาญ            ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, กรีฑา สมเกียรติกุล, และ ธัญญะ เกียรติวัฒน (2559) การผลิตปุ๋ยจากกากหม้อกรองโดยใช้เครื่องอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช้น้ำเป็นตัวประสาน เผยแพร่ผลงานในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 22, ฉบับที่ 2 (2559), 1-6 ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ISSN 1685-408X (เกณฑ์ข้อที่ 15)
  • นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, เกียรติไกร อายุวัฒน์, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, กรีฑา สมเกียรติกุล, และ ชูตระกูล ศิริไพบูลย์ (2559) การแปรรูปและการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ระดับ pilot scale เพื่อให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เผยแพร่ผลงานในผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (เกณฑ์ข้อที่ 18)