อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

(Assistant Professor Piyaporn Nuraruk)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วศ.บ.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี-
M.Sc.University of Massachusetts, Lowell, USA.-

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

        –

   ระดับปริญญาตรี

         ชุดวิชา 96411  ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

ผลงานวิจัย

     การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ปี 2554

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99311 สำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย