ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ

(Asst. Prof. Dr.Thanakrit Chotibhawaris)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วศ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น2541
วศ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2551
Ph.D.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2560

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประเภท ภาคี สมาชิกหมายเลข หมายเลข ภอ. 14916

ความเชี่ยวชาญ

 • กรรมวิธีการผลิต ได้แก่ กรรมวิธีโลหะผง การเคลือบผิวโลหะ การชุบไฟฟ้าเคมี กรรมวิธีทางความร้อน
 • ความเสียดทานและการสึกหรอ
 • การจัดการบำรุงรักษา
 • สถิติประยุกต์ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การควบคุมกระบวนการ เทคนิคการพยากรณ์
 • วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้งาน

ประกาศนียบัตร

 • ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
 • Steam fundamentals and distribution, Efficient use of stream traps, Pressure and temperature controls, Condensate and flash steam recovery (บริษัท Spirax Sarco จำกัด)
 • การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ISO 14001 Intro & Implementation and Documentation (บริษัท Robere & Association จำกัด)
 • ISO 14001 Implementation (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)
 • แนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและความร้อน (บริษัท ศาลาเทค รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด)
 • Heat Exchanger, Pumping Trap & Condensate Drainage in Heat Exchanger (บริษัท Spirax Sarco จำกัด)
 • Pipe Sizing in Steam & Condensate System (บริษัท Spirax Sarco จำกัด)
 • Steam Quality (บริษัท Spirax Sarco และ บริษัท Watergy KB System จำกัด)
 • หลักของการเป็นหัวหน้างาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
 • ISO 14001 Internal Audit (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)
 • การช่วยชีวิตในที่อับทึบ (บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด)
 • Basic QC Circle (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (บริษัท ไอบีเอ็ม สตอเรจ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 • การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
 • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมและการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
 • TPM สำหรับหัวหน้างาน (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
 • เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
 • เทคโนโลยีห้องสะอาด (Cleanroom Technology) (สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย)
 • Basic QC Circle : กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
 • Process Instrument : Measurement Part I (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))
 • การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบเครื่องกลในอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนต์ (สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย)
 • EQ. ส่งเสริมคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • เทคนิคการตั้งคำถามในการวัดผลการเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • การใช้งานโปรแกรม Rapidform XO (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • ผู้บังคับบัญชากับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • จรรยาบรรณนักวิชาการเกี่ยวกับงานเขียน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • E-learning สำหรับคณาจารย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมจำลองสถานการณ์ Arena Simulation (บริษัท เอ็ม โฟกัส จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 • นักวินิฉัยอุตสาหกรรม (Shindan) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำงาน

2561-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำ แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

2547-2561     อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2544-2546    วิศวกรโรงงาน บริษัท Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) Co., Ltd. (ชื่อเดิม บริษัท IBM Storage                           Products (Thailand) Co., Ltd.)

2541-2544     วิศวกรซ่อมบำรุงและหัวหน้าแผนกไอน้ำ-น้ำ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ภาระงานรับผิดชอบชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

     –

ระดับปริญญาตรี

     ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม (กรรมการปรับปรุงชุดวิชา)

     ชุดวิชา 97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในทางการผลิตในอุตสาหกรรม (กรรมการปรับปรุงชุดวิชา)

     ชุดวิชา 97433 การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดการโครงการ (กรรมการปรับปรุงชุดวิชา)

     ชุดวิชา 97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต (ประธานกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา)

ผลงานวิจัย

 • T. Chotibhawaris, T. Laungwaranant and S. Charoenvilaisiri, “The Study of Oil Impregnation Effects on Powder Metallurgy Tin Bronze Wear Behavior by Pin-On-Disk Method”, 2TMATC (Oct.16-17, 2008), Bangkok, Thailand
 • ธนกฤต โชติภาวริศ, “การลดของเสียในกระบวนการประกอบลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560 (12-15 กรกฎาคม 2560), เชียงใหม่, ประเทศไทย
 • ธกฤต โชติภาวริศ, “การปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์: กรณีศึกษา การผลิตชิ้นส่วน STAY AIR/C”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (7-8 กรกฎาคม 2559), ขอนแก่น, ประเทศไทย
 • ธนกฤต โชติภาวริศ, “การปรับปรุงผังการผลิตรองเท้าเซฟตี้”, การประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 15 (7-8 กรกฎาคม 2558), เชียงราย, ประเทศไทย

Publications
International Journals:

 • T. Chotibhawaris, T. Laungwaranant and S. Charoenvilaisiri, “The Study of Powder Metallurgy Tin Bronze Wear Behavior by Pin-On-Disk Method”, Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol. 18 No. 2, 2008, pp. 17-22
 • T. Chotibhawaris, T. Luangvaranunt, P. Jantaratana and Y. Boonyongmaneerat, “Influence of the Electrodeposited Co-Fe Alloys’ Characteristics on Their Magnetic Properties”, Advanced Materials Research, Vols. 1025-1026, 2014, pp.709-716
 • T. Chotibhawaris, T. Luangvaranunt, P. Jantaratana and Y. Boonyongmaneerat, “Effects of thermal annealing on microstructure and magnetic properties of electrodeposited Co-Fe alloys”, Intermetallics, Vol. 93, 2018, pp. 323-328

วารสารระดับชาติ

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

     –

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

     ธนกฤต โชติภาวริศ, เอกสารการสอนชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม, หน่วยที่ 15 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2561