รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

(Assoc. Prof. Nuttaporn Hencharoenlert)

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิชื่อสถานศึกษาและประเทศปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2530
พบ.ม.(คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์2537

ความเชี่ยวชาญ

     –

ภาระงานรับผิดชอบประธานชุดวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ชุดวิชา 99705 ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 •  ชุดวิชา 99707 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
 • ชุดวิชา  99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 • ชุดวิชา 99798 วิทยานิพนธ์
 • ชุดวิชา 99799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับปริญญาตรี

 • ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
 • ชุดวิชา 99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ชุดวิชา 99301 การบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
 • ชุดวิชา 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงานวิจัย

 • โครงการศึกษาข้อมูลส่งออกบรรจุภัณฑ์  ของกรมส่งเสริมการส่งออกปี 2546
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม วิชาเอกเทคโนโลยีระบบสื่อสาร (2 ปีต่อเนื่อง) ปี 2545-47
 • โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี 2549 
 • โครงการวิจัยการศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2556

Publications
International Journals:

     –

วารสารระดับชาติ

     – 

International Conferences:

     –

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการรณงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2552

ตำรา/หนังสือประกอบการสอน

 • ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2556)“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี”ในเอกสารการสอนชุดวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 •  ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน”ในเอกสารการสอนชุดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์”ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หน่วยที่ 1 นนทบุรี 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“การสืบทอดคลาสและการพ้องรูป”ในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หน่วยที่ 3 นนทบุรี 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 •  ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“การจัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ”ในเอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ  หน่วยที่ 7 นนทบุรีโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 •  ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”ในประมวลสาระการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์  หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี